Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 986-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236329 
(151)  Dátum zápisu  16.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  986-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.06.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov, počítačové programy.
35 - Obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie, priemyselné analýzy a priemyselný výskum, navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.01.07, 26.02.05, 27.05.21, 27.03.15, 26.01.05, 27.99.19, 27.05.12, 29.01.03, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SECORAMA s.r.o.; Kresánkova 7/B, 841 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.06.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2013 9/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FG3M
 
POZ 986-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.06.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 22.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 986-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 05.06.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.06.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 11.07.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 11.07.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
POZ 986-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku