Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 979-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  979-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.05.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér s možnosťou stiahnutia alebo nahratý počítačový softvér využívajúci umelú inteligenciu v oblasti vývoja softvéru; súpravy na vývoj počítačového softvéru (SDK) pre počítačové videnie, strojové videnie, strojové učenie, umelú inteligenciu, analýzu údajov, hĺbkové učenie, spracovanie a analýzu obrazov; počítačový hardvér na použitie v oblasti počítačového videnia, strojového videnia, strojového učenia, umelej inteligencie, analýzy údajov, hĺbkového učenia, spracovania a analýzy obrazov; počítačový hardvér na umožňovanie zaznamenávania a analýzy údajov v kamerách a senzoroch; počítačový hardvér na umožňovanie zdieľania údajov v kamerách a senzoroch; súpravy na vývoj počítačového softvéru (SDK) na umožňovanie zaznamenávania a analýzy údajov v kamerách a senzoroch; súpravy na vývoj počítačového softvéru (SDK) na umožňovanie zdieľania údajov v kamerách a senzoroch; počítačový softvér s možnosťou stiahnutia alebo nahratý počítačový softvér na nasadzovanie a optimalizáciu modelov v oblasti strojového učenia, hĺbkového učenia a umelej inteligencie; počítačový softvér pre lokálne používanie cloudového softvéru, aplikačných programovacích rozhraní (API) a údajov počas doby bez spojenia s cloudovými servermi alebo internetom; zariadenia pre výpočty typu edge computing; počítačový softvér s možnosťou stiahnutia alebo nahratý počítačový softvér pre výpočty typu edge computing.;
42 - Služby poskytovateľa aplikácií (ASP), zahŕňajúce softvér využívajúci umelú inteligenciu v oblasti vývoja softvéru; poskytovanie technológií umelej inteligencie a strojového učenia na zlepšovanie funkcií počítačového videnia v kamerách a senzoroch; softvér ako služba (SaaS) zahŕňajúca umelú inteligenciu na použitie v oblasti vývoja softvéru; softvér ako služba (SaaS) v oblasti počítačového videnia, strojového videnia, strojového učenia, umelej inteligencie, analýzy údajov, hĺbkového učenia, spracovania a analýzy obrazov; softvér ako služba (SaaS) na umožňovanie zaznamenávania a analýzy údajov v kamerách a senzoroch; softvér ako služba (SaaS) na umožňovanie zdieľania údajov v kamerách a senzoroch; softvér ako služba (SaaS) na nasadzovanie a optimalizáciu modelov v oblasti počítačového videnia, strojového videnia, umelej inteligencie, analýzy údajov, hĺbkového učenia, spracovania a analýzy obrazov; softvér ako služba (SaaS) zahŕňajúca softvér na lokálne používanie cloudového softvéru; softvér ako služba (SaaS) zahŕňajúca lokálne používanie cloudového softvéru, aplikačných programovacích rozhraní (API) a údajov počas doby bez spojenia s cloudovými servermi alebo internetom; technologické služby, menovite elektronické ukladanie údajov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PANORAMA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amazon Technologies, Inc.; 410 Terry Ave N, Seattle, Washington 98109; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 979-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 979-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 08.04.2021 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 09.04.2021 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
3b Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 03.05.2021 Typ Doručené
3c Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.05.2021 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2021 Typ Platba
POZ 979-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku