Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 977-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234269 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  977-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie; magnetické a optické nosiče údajov; nosiče zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových nahrávok; elektronické nosiče záznamov; DVD disky; CD disky; záznamové disky; magnetické disky; optické disky; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; diapozitívy; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; videokazety; počítače; notebooky; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; zariadenia na úpravu a spracovanie textu; prístroje a nástroje fotografické; informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických alebo optických nosičoch; informácie, údaje a databázy v elektronických, dátových a telekomunikačných sieťach.
16 - Časopisy (periodiká); noviny; periodická a neperiodická tlač; tlačoviny; osvedčenia; brožúry; knihy; prospekty; príručky; plagáty; katalógy; ročenky; tlačené manuály; letáky; kalendáre; papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; informácie, údaje a databázy na papierových nosičoch; papiernický tovar; obálky na dokumenty (kancelárske potreby); obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; predmety z kartónu; albumy; atlasy; tlačené fotografie; tlačivá; tlačené formuláre; grafické reprodukcie; grafiky; spisové obaly (zaraďovače); papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; papierové propagačné materiály; etikety s výnimkou textilných; pečiatky (s adresnými údajmi); pečate; pečatné vosky; písacie potreby; školské potreby (papier, písacie potreby); písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; kopírovací papier (papiernický tovar) kopírovacie zariadenia; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); rezačky na papier (kancelárske potreby); lepiace papierové štítky; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie.
35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné služby; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; organizácia reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; prieskum trhu; rozširovanie vzoriek tovarov a tlačovín na reklamné účely; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom (vyhľadávanie sponzorov); obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym reklamám (vyhľadávanie sponzorov); obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41 a 42; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, novinami, CD a DVD diskami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom zahrnutým v triedach 9 a16; komerčné informačné kancelárie; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
38 - Telekomunikačné služby; elektronická pošta; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, chatov, blogov, diskusných skupín; počítačová komunikácia; telekonferenčné služby; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; spravodajské agentúry; spravodajské služby; tlačové kancelárie; rozširovanie televízneho alebo rozhlasového vysielania prostredníctvom internetu alebo satelitu; šírenie elektronických novín, časopisov, kníh, databáz alebo iných údajov prostredníctvom internetu, satelitov, elektronických sietí; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; on-line vydávanie časopisov, novín a kníh; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); prekladateľské služby; posunková reč (tlmočenie); prenájom dekorácií; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie hier, zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; organizovanie stávkových hier; zábava, pobavenie, obveselenie; služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby); výchovno-zábavné klubové služby; služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; modelingové služby pre umelcov; tvorba videofilmov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov; aktualizovanie a inštalácia počítačových programov; návrh, vývoj a tvorba a programovanie počítačových programov a počítačových systémov, najmä pre internetové, intranetové a iné sieťové aplikácie, pre servery, serverové stanice vrátane ich inštalácie, aktualizácie a údržby; návrh, vývoj, tvorba a programovanie databáz, dátových systémov a dátových aplikácií vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, aktualizácie a údržby; návrh, vývoj a tvorba internetových a/alebo intranetových počítačových stránok a násteniek vrátanie ich inštalácie, aktualizácie a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové a/alebo intranetové počítačové stránky, nástenky alebo aplikácie; grafické dizajnérstvo; kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  To nevymyslíš, to je ŽIVOT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  12.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 05/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 11.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 977-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 977-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.06.2012 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 18.06.2012 Typ Odoslané
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.06.2012 Typ Doručené
3a Plná moc 18.06.2012 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.07.2012 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.07.2012 Typ Platba
6 výsledok rešerše 23.08.2012 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2012 Typ Odoslané
8 Oznámenie 24.09.2012 Typ Doručené
8a Odpoveď na správu úradu 24.09.2012 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 27.09.2012 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 03.10.2012 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2013 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
12a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
12b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
12c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
12d Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
12e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
13 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
13b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
13c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
13d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
13e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
13f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Typ Odoslané
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
19 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
20a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
20b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
20c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
20d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
21 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
21b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
22 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
24 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
25a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
25b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
25c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
25d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
25e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
25f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
25g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
26 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
27 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 977-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.01.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.01.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
3 Prevod majiteľa 11.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 11.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku