Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 976-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  976-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zariadenia pre počítačové siete a pre dátovú komunikáciu; zariadenia na bezdrôtovú miestnu sieť; prístroje na mobilnú dátovú komunikáciu; počítačový hardvér na dátovú komunikáciu; prijímače na dátovú komunikáciu; počítačový softvér na komunikáciu, vytváranie sietí a sociálne siete; počítačový softvér pre dátovú komunikáciu; softvér na riadenie priemyselných postupov; elektrické alebo elektronické ovládače; elektrické alebo elektronické regulátory; priemyselné automatizačné elektrické alebo elektronické ovládače; priemyselné elektrické alebo elektronické ovládače riadené počítačovým softvérom; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; zariadenia a výbava pre dvojbodovú (point to point) komunikáciu; prístroje a nástroje na ovládanie elektrického prúdu.
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; kontinuálny prenos dát (streaming); telekomunikačný prenos informácií prostredníctvom počítačových terminálov; elektronický prenos údajov; poskytovanie užívateľského prístupu k virtuálnej privátnej sieti (VPN); komunikácia prostredníctvom virtuálnych súkromných sietí (VPN); poskytovanie zabezpečeného diaľkového prístupu pre používateľov k súkromným počítačových sieťam prostredníctvom internetu; poskytovanie centrálnych prepojovacích služieb v oblasti elektronických komunikačných sietí.
42 - Externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; skúšky materiálov; overovanie pravosti; kontroly kvality; služby testovania kontroly kvality pre priemyselné stroje; tvorba počítačového softvéru; počítačové programovanie; inštalácie počítačového softvéru; tvorba operačného počítačového softvéru pre virtuálne privátne siete (VPN); tvorba počítačového softvéru pre bezpečnosť sieťovej prevádzky; konfigurácia počítačových systémov a sietí; tvorba kontrolných počítačových programov pre elektrické riadenie operačných a hnacích modulov; údržba počítačového softvéru pre prístup k internetu; navrhovanie a tvorba počítačového softvéru a hardvéru na zosilňovanie a prenos signálu; tvorba počítačového softvéru pre programovateľné ovládacie zariadenia; tvorba počítačového softvéru pre počítačom riadené spínacie systémy; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; obnovovanie počítačových databáz; monitorovanie počítačových sieťových systémov; poskytovanie počítačového softvéru pre oblasť počítačovej bezpečnosti a predchádzania počítačovým rizikám. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.01, 01.15.15, 26.04.98, 26.04.09, 27.99.23, 29.01.04, 27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Westercom s.r.o.; Na okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Marek Kundrát, advokát; Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 976-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 976-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 08.04.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 08.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.04.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.04.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.05.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 04.05.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.05.2021 Typ Interné listy
POZ 976-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku