Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 975-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  253563 
(151)  Dátum zápisu  15.10.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  15.10.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  975-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.05.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 17, 19, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné použitie; konzervačná soľ, nie na konzervovanie potravín; pomocné kvapaliny do abrazív; urýchľovače vulkanizácie; odpeňovacie roztoky do batérií alebo akumulátorov; acetáty, octany (chemikálie); acetát celulózy (surovina); bakteriologické prípravky na octové kvasenie; acetanhydrid (anhydrid kyseliny etánovej); acetón; acetylén; acetylén tetrachlorid (tetrachlóretán); kyseliny; skvapalňovacie chemické prípravky; kyselinovzdorné chemické zlúčeniny; prípravky na zušľachťovanie ocele; aktínium; chemické prísady do vrtných kalov; chemické prísady do motorových palív; detergentné prísady do benzínu; adhézne prípravky na chirurgické bandáže; prípravky na zmäkčovanie vody; tragantová guma na priemyselné použitie; aktívne uhlie; hnacie plyny do aerosólov; fotografické redukčné činidlá; plagátové lepidlá; agar-agar na priemyselné použitie; spojivá do betónu; poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; zmesi na opravu duší pneumatík; bielkoviny (živočíšne alebo rastlinné, suroviny); jodidované bielkoviny; sladové bielkoviny; albumínový papier; alkálie; hydroxidy alkalických kovov; kovy alkalických zemín; alkohol; etylalkohol; aldehydy; morské chaluhy (hnojivo); chemické prípravky na konzervovanie potravín; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; oxid hlinitý; hlinitý kamenec; hydrát hlinitý; kremičitan hlinitý; chlorid hlinitý; jodid hlinitý; kamenec; chemické prípravky na zlepšenie pôdy; amerícium; škrob na priemyselné použitie; chemické látky na skvapalňovanie škrobu; chlorid amónny (salmiak); salmiakový lieh; soli čpavku; amoniak; aldehyd amónny; kamencový amoniak; amylacetát, etanát pentylový; amylalkohol; bezvodý amoniak; anhydridy; živočíšne uhlie; živočíšne bielkoviny (surovina); kyselina antranilová; antidetonačné látky do spaľovacích motorov; nemrznúce zmesi; látky proti vytváraniu kotlového kameňa; antimón; oxid antimonitý; sulfid antimonitý; apretúry pre textilný priemysel; arabská guma na priemyselné použitie; štepárske vosky; tmely na vypĺňanie dutín stromov; roztoky solí striebra na postriebrovanie; argón; arzeničnan olovnatý; arzén; kyselina arzenitá; astát; palivá do jadrových reaktorov; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov; samotónovací papier (fotografia); zjasňovacie prípravky na textil; dusík; oxid dusný; dusíkaté hnojivá; kyselina dusičná; enologické baktericídne látky (chemické prípravky na použitie pri výrobe vína); ustaľovacie roztoky (fotografia); galvanizačné kúpele; tónovacie kúpele (fotografia); bezvodý uhličitan sodný; bárium; oxid bárnatý; barytový papier; zlúčeniny bária; prípravky zabraňujúce púšťaniu očiek na pančuchách; zásady (chemické látky); chemikálie na výrobu smaltu (okrem farbív); bauxit; bentonit; benzénové kyseliny; benzénové deriváty; kyselina benzénkarboxylová; sulfimid kyseliny benzoovej; sacharín; berkélium; chemické látky na prevzdušnenie betónu; prípravky na konzervovanie betónu okrem farieb a olejov; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný; činidlá na čírenie a konzervovanie piva; biochemické katalyzátory; dioxalát draslíka; oxid manganičitý; bizmut; zásadité galány bizmutu; zvlhčovacie prípravky (na použitie v práčovniach); chemické prípravky na čistenie voskov; trieslové drevo; drevný lieh (metylalkohol); drevovina; drevný ocot; tetraboritan disodný, bórax; kyselina boritá na priemyselné použitie; vrtný kal, vrtný výplach; prípravky na tvrdé spájkovanie; protikondenzačné chemikálie; katechu (extrakt východoindickej akácie); kainit; kyánamid vápenatý, dusíkaté vápno (hnojivo); kalifornium; plastifikátory; konzervačné prípravky na kaučuk; uhličitany; uhličitan horečnatý; uhlík; sírouhlík, disulfid uhličitý; kyselina uhličitá; karbidy; karbid vápenatý; kassiopeium (lutécium); chemické katalyzátory; celulóza, buničina; papierovina (papierová vláknina); viskóza; cementy na metalurgické použitie; fermium; keramické glazúry; cér; soli kovov vzácnych zemín; cézium; ketóny; prípravky zo živočíšneho uhlia; uhlík do filtrov; spódium (kostné uhlie); krvné uhlie; šetriče uhlia; tmely na obuv; octan vápenatý; uhličitan vápenatý; chlorid vápenatý; chemické prípravky na čistenie komínov; chemické prípravky na ošetrenie kože; priemyselné chemikálie; chemické prípravky na vedecké použitie (nie na lekárske a veterinárne použitie); chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske použitie); retardéry (spomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; štiepateľné chemické prvky; chemické prípravky na laboratórne analýzy (nie na lekárske alebo veterinárne použitie); chlorečnany; chlór; chloridy; kyselina chlorovodíková; kyselina chlórová; chrómany; síran chromito-draselný; oxidy chrómu; chrómové soli; kyselina chrómová; tmely na kožu; tmely na pneumatiky; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; chemické prípravky na nepriepustnosť cementov okrem farieb; prípravky na konzervovanie cementov okrem farieb a olejov; kvapaliny do hydraulických obvodov; štepárske vosky na stromy; kyselina citrónová na priemyselné použitie; číriace prípravky na mušty; škrob (apretúra); lepidlá na tapety; prípravky na čírenie vína; kolódium; soli na farbenie kovov; moridlá (na použitie v garbiarstve); prípravky na konzerváciu kvetov; konzervačné činidlá pre farmaceutický priemysel; chemické prípravky na použitie vo fotografii; svetlocitlivé plátno (fotografia); fotocitlivé platne; korozívne prípravky; garbiarske prípravky na vyrobenie koží; garbiarske prípravky na vyrobenie kožušín; prášok z vínneho kameňa na chemické použitie; krotónaldehyd; kryogénne prípravky; lepidlá na kožu; apretúrne chemické prípravky na kožu; chemické prípravky na impregnáciu kože; síran meďnatý, vitriol; curium; roztoky na kyanotypia; kyanidy; ferokyanidy; izopropyltoluén; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; chemické odlučovače oleja; rozpúšťadlá na gumu; defolianty; prípravky na opracovanie odliatkov; prípravky na odstraňovanie politúr; dehydratačné prípravky na priemyselné použitie; prípravky proti tvorbe kotlového kameňa; detergenty na použitie vo výrobnom procese; dextrín (apretúra); diagnostické prípravky (nie na lekárske alebo zverolekárske použitie); diastáza (enzým) na priemyselné použitie; diazidový papier; prípravky na renováciu gramofónových platní; destilovaná voda; dolomit na priemyselné použitie; prípravky na vytvrdzovanie kovov; dysprózium; okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; glycerín na priemyselné použitie; ťažká voda; číriace prípravky; meniče iónov (chemikálie); chemické prípravky na vytvorenie zábleskov; prípravky na úsporu palív; reagenčný papier, nie na lekárske a zverolekárske použitie; antistatické prípravky (nie pre domácnosť); soli do galvanických článkov; látky na zakaľovanie emailov; prípravky na zakaľovanie skla; chemické výrobky na matnenie emailov; fotografické emulzie; emulgátory; fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; prípravky na glejenie; hnojivá; enzymatické prípravky na priemyselné použitie; enzýmy na priemyselné použitie; epoxidové živice (surovina); prípravky na čistenie plynu; erbium; liehový ocot; indikátorový papier; estery; etán; étery; etyléter, etánoxyetán; glykoléter; metyléter; éter kyseliny sírovej; chemické prípravky proti škvrnám na textíliách; európium; hasiace zmesi; múka na priemyselné použitie; soli železa; fermenty na chemické použitie; ferotypové platne (fotografia); prípravky na hnojenie; ohňovzdorné prípravky; zlúčeniny na rezanie závitov; filtračné látky pre nápojový priemysel; štiepateľné materiály pre jadrovú energetiku; ustaľovače (fotografia); sírny kvet na chemické použitie; látky na vytvrdzovanie vápenca; fluór; fluoritové zmesi; kyselina fluorovodíková; grafit na priemyselné použitie; lejárske spojivá; prípravky na lejárske formy; chemické prísady do insekticídov; chemické prísady do fungicídov; kyselina mravčia; formaldehyd na chemické použitie; prípravky na valchovanie pre textilný priemysel; prípravky na valchovanie; francium; brzdové kvapaliny; lampové sadze (čerň) na priemyselné použitie; chemické prípravky na údenie mäsa; gadolínium; dubienky; kyselina galová na výrobu atramentu; gálium; fotografický papier; kyselina galotanická; prípravky na galvanizáciu; gambír; ochranné plyny na zváranie; stužené plyny na priemyselné použitie; želatína na fotografické použitie; želatína na priemyselné použitie; kamenná soľ; getre (chemicky aktívne látky); suchý ľad (oxid uhličitý); vtáčí lep; glukozidy; glyceridy; glykol; chemické prípravky na čistenie tukov; mastné kyseliny; štepárske tmely na stromy; guáno; gurjunský balzam na výrobu lakov; hélium; holmium; hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia; záhradnícke chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; oleje na konzervovanie potravín; oleje na spracovanie kože; oleje na vyčiňovanie kože; naftové disperzné činidlá; olejové disperzné činidlá; chemické prípravky na čistenie olejov; chemické čističe oleja; humus; hydráty; uhľohydráty; hydrazín; vodík; chlórnan sodný; ditioničitany; chemické prípravky na vodovzdornú úpravu textile; chemické impregnačné prípravky na textil; chemické impregnačné prípravky na kožu; jód na chemické použitie; jodidované soli; kyselina jodičná; jód na priemyselné použitie; izotopy na priemyselné použitie; kaolín; diatomit; kryptón; kyselina mliečna; mliečne fermenty na chemické použitie; lantán; prípravky proti matneniu šošoviek; oxid lítny; lítium; konzervačné prípravky na murivo okrem farieb a olejov; konzervačné prípravky na tehly okrem farieb a olejov; magnezit; chlorid horečnatý; manganát; kôra mangrového stromu na priemyselné použitie; chemické prípravky na matnenie skla; ortuť; soli ortuti; oxid ortutnatý; metaloidy; soli drahých kovov na priemyselné použitie; prípravky na popúšťanie kovov; metán; chemické prípravky proti sneti; minerálne kyseliny; soli na priemyselné použitie; zvlhčovacie prípravky (na použitie vo farbiarňach); naftalín; neodým; neón; neptúnium; prípravky na neutralizáciu toxických plynov; chemické ochranné prípravky proti sneti obilnej; dusičnan uránu; tlačové dosky s citlivou vrstvou na ofsetové tlačenie; kyselina oktadecénová; olivín (kremičitanový minerál); soli zlata; soľ kyseliny šťaveľovej; oxaláty; kyselina oxálová (etándiová); kyslík na priemyselné použitie; peroxid vodíka na priemyselné použitie; chloridy paládia; nitrátový papier; fotometrický papier; papier s citlivou vrstvou; lakmusový papier; pektín na použitie vo fotografii; peroxoboritan sodný; peroxouhličitany; chloristany; peroxosírany; kyselina peroxodisírová; fenol na priemyselné použitie; fosfáty (hnojivá); troska (hnojivo); fosfatidy; fosfor; superfosfáty (hnojivá); planografický papier; kyselina fosforečná; planografické plátno; fotografické vývojky; senzibilizátory (fotografia); kyselina pikrová (trinitrofenol); plasty (suroviny); plastisóly; etanát olovnatý, etanát olovičitý; oxid olovnatý; plutónium; polónium; zemiaková múčka na priemyselné použitie; rašelinové kvetináče pre záhradníctvo; potaš (uhličitan draselný); draslík; draselná voda; prazeodým; prométium; protaktínium; proteín (surovina); kyselina pyrogalová; kebračo na priemyselné použitie; syntetické živice (suroviny); rádioaktívne prvky na vedecké použitie; radón; rádium na vedecké použitie; chladivá; vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné využitie; akrylové živice (suroviny); rénium; neexponované röntgenové filmy s citlivou vrstvou; zmesi na opravu pneumatík; rubídium; lejársky piesok; kyselina salicylová; liadok; samárium; moridlá na tabak; kovové mydlá na priemyselné použitie; skandium; kyselina sebaková (dekándiová); soli (chemické prípravky); soľ (surovina); chromité soli; soli (hnojivá); selén; moridlá na semená; silikáty; kremík; silikóny; sodík; sulfidy; chemické prípravky na zváranie; kalcinovaná soda; žieravé látky na priemyselné použitie; hydroxid sodný na priemyselné použitie; soli sodíka (chemické zlúčeniny); síra; dusičnan bizmutitý na chemické použitie; baryt; spinely (minerály); kyselina stearová; stroncium; sadze na priemyselné a poľnohospodárske použitie; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; sulfónové kyseliny; kyselina siričitá; kyselina sírová; sumach na garbiarske použitie; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; mastenec (kremičitan horečnatý); triesloviny; tanín; trieslovinové látky; soli vápnika; kyselina tanínová; tapioková múka na priemyselné použitie; vínny kameň nie na farmaceutické použitie; kyselina vínna; technécium; telúr; povrchovo aktívne chemické činidlá; terbium; chemické látky na leptanie skla; prípravky proti zakaľovaniu skla; prípravky proti zakaľovaniu okien; zeminy na pestovanie; valchovacia hlina pre textilný priemysel; vzácne zeminy; hlina; chlorid uhličitý (tetrachlórmetán); tetrachloridy (chloridy so štyrmi atómami chlóru); zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; tálium; tiokarbanilid; túlium; tórium; oxid titaničitý na priemyselné použitie; titanit; toluén; rašelina (hnojivo); ochranné prípravky na škridly okrem farieb a olejov; kyselina volfrámová; urán; oxid uránu; vodné sklo (kremičitan sodný); prípravky na zjemňovanie mäsa na priemyselné použitie; chemické prípravky na prevenciu chorôb viniča; vínny alkohol; tónovacie soli (fotografia); vulkanizačné prípravky; witherit; xenón; yterbium; ytrium; chloridy; sulfáty; oxid zirkóničitý; prípravky podporujúce varenie na priemyselné použitie; amoniak (chlorid amónny) na priemyselné použitie; alkalické jodidy na priemyselné použitie; alkalické kovy; soli alkalických kovov; alkaloidy; algináty na priemyselné použitie; octan hlinitý; škrobové lepidlá okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; amónne soli; živočíšne uhlie; dusičnan strieborný; chemické avivážne prípravky na priemyselné použitie; prípravky proti klíčivosti zeleniny; dusičnany; lepidlá na obkladačky; síran bárnatý; chemické prípravky na výrobu farieb; metylbenzol; metylbenzén; hydrogén uhličitan sodný na chemické použitie; biologické prípravky okrem prípravkov na lekárske alebo zverolekárske použitie; odfarbovacie prípravky na priemyselné použitie; bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné použitie; filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; prípravky z destilácie drevného liehu; spájkovacie pasty; zváracie pasty; bróm na chemické použitie; karbonyl na ošetrovanie rastlín; flokulačné činidlá; lecitín (surovina); bezzeminové rastlinné substráty (pre poľnohospodárstvo); estery celulózy na priemyselné použitie; kazeín na priemyselné použitie; chemické deriváty celulózy; étery celulózy na priemyselné použitie; bakteriálne prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriologické prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie; kultúry mikroorganizmov, nie na lekárske a zverolekárske použitie; sadze na priemyselné použitie; kinofilmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; oxid kobaltitý na priemyselné použitie; lepidlá na priemyselné použitie; oleje na úpravu kože (garbiarstvo); kreozot na chemické použitie; zmesi na výrobu gramofónových platní; prípravky na separáciu tukov; disperzné činidlá na plasty; rozpúšťadlá fermeží; umelé sladidlá (chemické prípravky); chemické prípravky na čistenie vody; zmäkčovadlá tkanín na priemyselné použitie; filtračné materiály (nespracované plasty); filtračné materiály (chemické prípravky); filtračné materiály (nerastné látky); filtračné materiály (rastlinné látky); glukóza na priemyselné použitie; glutén (lepidlo) okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; lepidlá na priemyselné použitie; chemické prípravky na izoláciu muriva proti vlhkosti okrem farieb; vyzina nie pre domácnosť a na kancelárske použitie; konzervačné prípravky na pivo; syntetické materiály na absorpciu oleja; častice keramických materiálov na filtračné prostredia; kompost; zmesi na výrobu technickej keramiky; rozsievková zemina; moridlá na kovy; prípravky na reguláciu rastu rastlín; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, nie pre domácnosť; morská voda na priemyselné použitie; prípravky obsahujúce stopové prvky na rastliny; gáfor na priemyselné použitie; chemické tužidlo na papier; chemické tužidlo na kaučuk; humus na povrchové vrstvy; magnetická kvapalina na priemyselné použitie; kvapaliny posilňovača riadenia; kvapaliny do prevodoviek; prípravky proti vyvretiu motorovej chladiacej kvapaliny; keramické zmesi na spekanie (granuly, prášky); chladiace zmesi do motorov vozidiel; chemikálie na preplachovanie radiátorov; tmely na opravu karosérií automobilov; elektroforézne gély, nie na lekárske a veterinárne použitie; sklenársky tmel; expandovaná hlina na pestovanie hydroponických rastlín (substrát); prípravky na odstraňovanie tapiet; chemické prísady do olejov; olejový tmel (git); geneticky modifikované semená pre poľnohospodársku výrobu; kmeňové bunky nie na lekárske alebo zverolekárske použitie; kultúry biologických tkanív nie na lekárske alebo zverolekárske použitie; hnojivá z rybej múčky; enzymatické prípravky pre potravinársky priemysel; enzýmy pre potravinársky priemysel; glukóza pre potravinársky priemysel; lecitín pre potravinársky priemysel; lecitín na priemyselné použitie; pektín pre potravinársky priemysel; pektín na priemyselné použitie; vínny kameň pre potravinársky priemysel; vínny kameň na priemyselné použitie; algináty pre potravinársky priemysel; glutén pre potravinársky priemysel; glutén na priemyselné použitie; laktóza pre potravinársky priemysel; laktóza na priemyselné použitie; laktóza (surovina); mliečne kvasinky pre potravinársky priemysel; mliečne kvasinky na priemyselné použitie; kazeín pre potravinársky priemysel; salmiakový lieh; chemické prípravky na výrobu farbív; prípravky z mikroorganizmov, nie na lekárske a zverolekárske použitie; zemina do kvetináčov; prípravky na kalenie kovov; kyselina glutámová na priemyselné použitie; čajové výťažky na výrobu farmaceutických prípravkov; čajové výťažky pre potravinársky priemysel; organické digestáty (hnojivá); čajové výťažky na výrobu kozmetických prípravkov; kolagén na priemyselné použitie; karbid kremičitý (surovina); pomocné látky (adjuvanciá), nie na lekárske alebo zverolekárske použitie; vitamíny na výrobu výživových doplnkov; vitamíny pre potravinársky priemysel; antioxidanty na použitie vo výrobnom procese; antioxidanty na výrobu kozmetických prípravkov; antioxidanty na výrobu farmaceutických prípravkov; antioxidanty na výrobu výživových doplnkov; proteíny na použitie vo výrobnom procese; proteíny na výrobu výživových doplnkov; proteíny pre potravinársky priemysel; dusičnan amónny; vitamíny na výrobu farmaceutických prípravkov; vitamíny na výrobu kozmetických prípravkov; flavonoidy (fenolové zlúčeniny) na priemyselné použitie; tymol na priemyselné použitie; ornica; prevodové oleje; nespracované polymérové živice; chemikálie na povrchové vrstvy očných šošoviek; kalomel (chlorid ortutný); maštaľný hnoj; xylol; xylén; benzén; benzol; grafén; sadrovec (hnojivo); nanoprášky na priemyselné použitie; dendrimérové polyméry na výrobu kapsúl pre farmaceutické prípravky; chemické prípravky na prevenciu chorôb obilnín počas rastu.
17 - Acetát celulózy (polotovar); akrylové živice (polotovary); ochranné azbestové clony; gumové krúžky; azbestová bridlica; polievacie hadice; zvukovoizolačné materiály; tesniace krúžky; balata (surinamská gutaperča); tesniace obloženia; gumené krúžky na viečka pohárov; páskové tesnenia (dverí alebo okien); gumové alebo plastové výplňové hmoty; gumové alebo plastové vypchávkové hmoty; tesniace hmoty; tepelné izolátory; kaučuk (surovina alebo polotovar); gumové zátky; gumené záklopky; syntetický kaučuk; gumové tlmiče nárazov; nekovové hadice; izolačné hmoty; materiály zabraňujúce sálaniu tepla; hadice z textilných materiálov; izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla z vykurovacích zariadení; papier do elektrických kondenzátorov; tesnenia na potrubia; gumené laná; tesniaca bavlnená vata; tesnenia valcov motorov; nevodiče (elektrické izolanty); azbestové plachty; ebonit; kôra (zvuková izolácia); pružné nite, nie na textilné použitie; spojkové obloženia; tesniace hmoty; tesnenia dilatačných spojov; chemické zmesi na uzatváranie trhlín; tesnenia; azbestová plsť; izolačná plsť; vulkanizované vlákna (vulkanfíber); plastové drôty na spájkovanie; materiály na brzdové obloženia (polotovary); izolačné rukavice; gutaperča; izolačné oleje do transformátorov; izolačné oleje; fólie z regenerovanej celulózy (nie na balenie); izolačný papier; izolačné tkaniny; izolačné laky; izolačné prípravky na ochranu budov od vlhkosti; kovové izolačné fólie; izolačné farby; trosková vlna (izolačný materiál); minerálna vlna (izolátor); sklená vlna (izolačný materiál); latex (emulzia kaučuku); plátenné hadice; sklenársky tmel (git); nekovové objímky na potrubia; gumové objímky na ochranu častí strojov; tesniace tmely; sľuda (surovina alebo polotovar); azbestový papier; plastové fólie, nie na balenie; nekovové spojky na ohybné potrubia; spojovacie hadice na chladiče automobilov; umelé živice (polotovary); gumové alebo vulkanfíbrové tesniace krúžky; gumové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; azbestové obklady; azbestové tkaniny; azbestové plátno; azbestové tesnenia (šnúry); gumové alebo vulkanfíbrové záklopky; viskózové fólie (nie na balenie); izolátory na železničné trate; lepiace pásky (nie na lekárske, kancelárske použitie alebo pre domácnosť); nekovové armatúry na potrubia na stlačený vzduch; azbestová lepenka; azbestové vlákna; nekovové vystužovacie materiály na potrubia; azbest; samolepky (nie na lekárske a kancelárske použitie a pre domácnosť); gumové zarážky; izolačné materiály na káble; gumové vlákna okrem vlákien pre textilný priemysel; karbónové vlákna, nie na textilné použitie; plasty, syntetické látky (polotovary); izolanty na elektrické vedenia; izolačné materiály; ebonitové formy; gumové alebo plastové tesniace alebo výplňové hmoty; plastové vlákna okrem vlákien na textilné použitie; sklené vlákna na izoláciu; tkaniny zo sklených vlákien na izoláciu; syntetické vlákna okrem vlákien pre textilný priemysel; filtračné materiály (polospracované peny alebo plasty); izolačné pásy; izolačné pásky; plávajúce bariéry na zachytenie nečistôt; guma na protektorovanie pneumatík; izolačné nátery; plastové fólie na poľnohospodárske použitie; penové hmoty na aranžovanie kvetov (polotovary); tekutý kaučuk; kaučukový roztok; antireflexné fólie na okná (tónované); izolačné žiaruvzdorné materiály; guma (surovina alebo polotovar); textilné lepiace pásky; gumené dverové zarážky; gumené okenné zarážky; nekovové súčiastky na ohybné potrubia a hadice; nekovové súčiastky na pevné potrubia; gumové nárazníky do dokov; filtračné materiály (polospracované plastové fólie); plastové vlákna na trojrozmernú tlač.
19 - Reklamné stĺpy (nekovové); alabastrové sklo; alabaster; azbestocement; azbestová malta; bridlica; bridlica (strešná krytina); bridlicová múčka; strešné krokvy; striebronosný piesok; hrnčiarska hlina; žiaruvzdorný kameň; asfalt; asfaltové dlažby; drevené obloženie; nekovové balustrády (stĺpikové zábradlia); bitúmeny; dechtová lepenka (stavebníctvo); baraky, búdy; trhové stánky; strešné šindle; skladacie dvere (nie kovové); betón; dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; pílené drevo; drevené dlážky; drevené dyhy; dyhové drevo; drevené stenové obloženia; cement; smola, živica; tehly; hlina na tehly; spojivá na výrobu brikiet; telefónne búdky (nekovové); kesóny na stavebné práce pod vodou; vápenec; nekovové strešné odkvapové žľaby; lepenka pre stavebníctvo; asfaltová lepenka pre stavebníctvo; šamot; komínové plášte; stavebné konštrukcie (nekovové); materiály na stavbu a povrchy ciest; vápno; stavebná malta; sadra; komíny (nekovové); ohňovzdorné cementové omietky; betónové dlaždice; betónové podpery, stĺpy; bridlice; priečky (nekovové); konštrukcie (nekovové); stavebný papier; stavebné sklo; ozdobné lišty (nekovové); rímsy (nekovové); strešné uholníky (nekovové); uholníky (nekovové); okná (nekovové); dvere (nekovové); poklopy (nekovové); strešné krytiny (nekovové); surová krieda; kremeň; stupne schodov (nekovové); nekovové odkvapové rúry; nekovové vodovodné potrubia; vodovodné ventily (nekovové, nie plastové); lešenia (nekovové); stĺpy elektrického vedenia (nekovové); odbočky, prípojky potrubia (nekovové); obruby hrobov (nekovové); bitúmenové pokrývacie vrstvy na strechy; nosníky (nekovové); prasačníky (nekovové); stajne (nekovové); podpery (nekovové); náhrobné dosky (nekovové); náhrobné tabule (nekovové); pamätné tabule (nekovové); plstený materiál pre stavebníctvo; lejárske formy (nekovové); cement na vymazávanie pecí; cement na vymazávanie vysokých pecí; kameň; tabuľové sklo (stavebný materiál); hlina; uhoľný decht; žula (granit); štrk; kameniny pre stavebníctvo; kameninové rúry; sadra (stavebný materiál); žalúzie (nekovové); troska (stavebný materiál); slinkový odpad; vlysy na parketové dlážky; vonkajšie rolety (nekovové, nie textilné); odpaľovacie rampy (nekovové); lišty (nekovové); spojovacie materiály na opravy ciest; lisovaný korok pre stavebníctvo; parkety (parketové podlahy); nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); preklady (nekovové); svetelná dlažba; makadam; pomníky (nekovové); Sorelov cement; prenosné stavby (nekovové); mramor; sklenené granuly na dopravné značky; pásy a platne zo syntetických materiálov na dopravné značky; nekovové striešky (stavebníctvo); stožiare (nekovové); drevo na výrobu sudov, sudovina; mozaiky pre stavebníctvo; tvárne drevo; rímsy (nekovové); omietky (stavebný materiál); vonkajšie plášte budov (nekovové); úžľabia stavieb (nekovové); olivín pre stavebníctvo; okenice (nekovové); palisády (nekovové); ploty (nekovové); pažnice, štetovnice (nekovové); nekovové signalizačné panely (nie svetelné, nie mechanické); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); nekovové klziská (stavebníctvo); tyče, žrde, bidlá; stavebný kameň; umelý kameň; slinok; náhrobné kamene; náhrobky; tuf; kamenárske výrobky; dlážky (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); drevené dosky pre stavebníctvo; stavebné obkladové materiály (nekovové); škridly (nekovové); veže na skoky do vody (nekovové); brány (nekovové); výplne dverí (nekovové); telegrafné stĺpy (nekovové); kuríny (nekovové); trámy (nekovové); nekovové prefabrikáty nástupíšť; murárske vane a nádrže; materiály na cestné povrchy; dverové prahy (nekovové); trstina pre stavebníctvo; nekovové míľniky (nie svetelné, nie mechanické); nekovové značky (nie svetelné, nie mechanické); piesok okrem lejárskeho; prenosné skleníky (nekovové); kremeň; silá (nekovové); sochy z kameňa, betónu a mramoru; decht; terakota (stavebný materiál); strechy (nekovové); hrobky (nekovové); nekovové altánky (stavebné konštrukcie); železničné podvaly (nekovové); rámové konštrukcie (nekovové); pletivo (nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; krídlové okná (nekovové); izolačné sklo pre stavebníctvo; okenné sklo (nie na okná automobilov); vitrážové okná; tabuľové sklo pre stavebníctvo; nekovové voliéry (stavebníctvo); dosky, latky; xylolit; nekovové kotevné pilóty; plávajúce móla na kotvenie lodí (nekovové); lamelové obloženie (nekovové); akváriá (konštrukcie); nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; netrieštivé sklo; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru; nekovové vtáčie napájadlá (stavebníctvo); nekovové nesvietiace bóje; nekovové bazény (stavebníctvo); konštrukčné materiály (nekovové); stavebné materiály (nekovové); debnenie pre stavebníctvo (nekovové); zariadenia na umiestnenie bicyklov (nekovové); dlažby (nekovové); lepenkové platne pre stavebníctvo; busty z kameňa, betónu alebo mramoru; prenosné kabíny na prezliekanie (nekovové); kabíny na striekanie farieb (nekovové); nekovové stĺpy; okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); skleníkové rámy (nekovové); vápnitý slieň; komínové nadstavce (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); dlaždicové podlahy (nekovové); nekovové krypty; rúrkové komínové nadstavce (nekovové); komínové rúry (nekovové); samostatné továrenské komíny (nekovové); dlaždice (nekovové); drenážne nekovové rúry; klapky, ventily drenážnych rúrok (okrem kovových a plastových); schodiská (nekovové); nekovové stavebné panely; kamenné, betónové alebo mramorové figuríny; kamenné, betónové alebo mramorové sošky; náhrobné pomníky (nekovové); náhrobné stély (nekovové); cestné zvodidlá (nekovové); murované poštové schránky; vylisovaná (aglomerovaná) cukrová trstina (stavebný materiál); nekovové tlakové potrubia; štrk do akvárií; piesok do akvárií; nekovové ventilačné a klimatizačné potrubia; geotextílie; hrubý štrk (stavebný materiál); vinylové koľajnice (stavebný materiál); nekovové rámiky na sieťky proti hmyzu; strechy s fotovoltickými článkami (nekovové); lávky (nekovové); žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov); porfýr (kameň); nekovové rigoly; nekovové turnikety; nekovové náhrobné dosky; drevené podlahové dosky; nekovové podlahové dlažby; nekovové škridly; nekovové obkladačky; nekovové dlaždice pre stavebníctvo; krištáľ; nekovové protipožiarne dvere; smaltované sklo pre stavebníctvo; nekovové piliere pre stavebníctvo; nekovové uholníky pre stavebníctvo; nekovové plášte pre stavebníctvo; plastové záhradné obrubníky; gumové ložiská na seizmickú izoláciu budov; nekovové pancierovanie; nekovové vlajkové stožiare; nekovové kyvné dvere; nekovové harmonikové dvere; nekovové zvukotesné prenosné kabíny; nekovové akustické panely.
40 - Obrusovanie; spracovanie kinematografických filmov; čistenie vzduchu; magnetizácia; apretovanie textílií; úprava papiera (apretovanie); postriebrovanie, pokovovanie striebrom; bielenie tkanín; opracovávanie dreva; lemovanie alebo obšívanie tkanín; spájkovanie; dámske krajčírstvo, šitie; kadmiovanie; kalandrovanie tkanín; vypaľovanie keramiky; farbenie obuvi; chrómovanie; pokovovanie; farbenie kože; spracovanie kožušín; strihanie látok (strihová služba); tlačenie vzorov; vyvolávanie fotografických filmov; pozlacovanie; úprava vody; elektrolytické pokovovanie; cínovanie, pokovovanie cínom; zákazkové spracovanie kožušín; kováčstvo; protimoľová úprava kožušín; frézovanie; lisovanie ovocia; údenie potravín; galvanizácia, elektrolytické pokovovanie; rytie, gravírovanie; vodovzdorná úprava textilu; ohňovzdorná úprava textilu; nekrčivá úprava šatstva; spracovanie vlny; laminovanie; mletie; obrábanie kovov; kalenie kovov; mlynárstvo; poniklovanie; súkanie; garbiarstvo; leštenie trením; knihárstvo; hobľovanie; sedlárska výroba; pílenie; krajčírstvo; garbiarstvo; preparovanie živočíchov; čistiarne a farbiarne (služby); farbenie textílií; úprava textílií; úprava tkanín; protimoľová úprava textílií; farbenie tkanín; spracovanie papiera; fúkanie skla; vyšívanie; spracovanie kože; tónovanie skla; konzervovanie potravín a nápojov; stínanie, pílenie a kálanie dreva; recyklácia odpadu; úprava textilu proti zrážaniu; leštenie kožušín; satinovanie kožušín; farbenie kožušín; odstraňovanie pachov z ovzdušia; osviežovanie vzduchu; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); rámovanie obrazov; pozlacovanie, pokovovanie zlatom; kreslenie, rytie laserom; informácie o úprave a spracovaní materiálov; leštenie optického skla; fototlač; hĺbkotlač (fotografické leptanie); spracovanie ropy; prešívanie (stehovanie) textílií; rafinácia ropy; porážka zvierat na bitúnku; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická); spracovanie odpadu (transformácia); úpravy a prešívanie oblečenia; kotlárstvo; odlievanie kovov; vulkanizácia (úprava materiálov); služby zubných laborantov; výroba energie; prenájom generátorov; likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; oddeľovanie farieb; zhotovovanie kópií kľúčov; dekontaminácia nebezpečných odpadov; litografia (kameňotlač); tlač, tlačenie; prenájom pletacích strojov; ofsetová tlač; fotosadzba; sieťotlač, serigrafia; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transofrmácia); zmrazovanie potravín; prenájom klimatizačných zariadení; prenájom vykurovacích zariadení; valchovanie; kryokonzervácia; tryskové pieskovanie; prenájom vykurovacích kotlov; zhodnocovanie odpadu; zváranie; tónovanie okien automobilov; trojrozmerná (3D) tlač na objednávku; varenie piva pre tretie osoby; pečenie chleba na objednávku; pasterizácia jedál a nápojov; výroba vín pre tretie osoby; poradenstvo v oblasti výroby vína. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LiteG 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Green Moon Co. s.r.o.; Piaristická 276/46, Trenčín 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Maroš Gondek, advokát; Hlavná 6, Košice-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2020 7/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2020 12/2020 FG3M
 
POZ 975-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.05.2020 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 975-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 10.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 10.05.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.05.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.05.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 21.05.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.05.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.10.2020 Typ Odoslané
POZ 975-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku