Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 975-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234144 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.06.2022 
(210)  Číslo prihlášky  975-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); dierovačky; drevitý papier; etikety s výnimkou textilných; formuláre; frankovacie stroje na kancelárske účely; grafické znaky; hárky papiera; kalendáre; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; katalógy; kopírovacie zariadenia; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba; leptaný štočok; listový papier; litografické dosky; litografie; mapy; samolepky; obálky (papiernický tovar); papier do kopírovacích strojov; papiernický tovar; pečiatky; plagáty; podložky na písanie; pretlače; priesvitný papier; prospekty; neelektrická tlačiareň na tlač na kreditné karty; tlačiarenský lis; tlačivá; tlačoviny; vzory na kopírovanie; zoznamy.
35 - Profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; hospodárske alebo ekonomické predpovede; analýzy nákladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; štatistické kompilácie; správa počítačových súborov; fotokopírovanie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; prenájom kopírovacích strojov; prepisovanie; reprografia dokumentov; spracovanie textov; robenie výpisov z účtu; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie.
36 - Ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov (finančné služby); finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; inkasovanie nájomného; prenájom a správa nehnuteľností; informácie o poistení; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; telefonická komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, rádiové vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; vysielanie upútaviek; vysielanie súťažných programov; tlačové kancelárie; vysielanie káblovej televízie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; spravodajské služby.
39 - Balenie tovaru; doručovacie služby (poštové zásielky alebo tovar); skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených.
40 - Fototlač; knihárstvo; laminovanie; litografická tlač; ofsetová tlač; tlač, tlačenie; tlačenie vzorov; spracovanie a úprava papiera.
42 - Grafický dizajn; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; aktualizovanie počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov; priemyselný dizajn; výzdoba interiérov.
45 - Spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TATRA BILLING 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatra Billing, a. s.; Údernícka 6093/9, Bratislava-Petržalka 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 4/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.06.2015 6/2015 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.01.2023 1/2023 TC3M
 
POZ 975-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.07.2012 248,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2015 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.04.2022 116,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 975-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.06.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.07.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.07.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 23.08.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.09.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.09.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 18.09.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.02.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 31.03.2015 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.05.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 06.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 08.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 08.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 08.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 09.12.2022 Typ Odoslané
POZ 975-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.05.2015 Tatra Billing, s.r.o. Tatra Billing, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.12.2022 Tatra Billing, a. s. Tatra Billing, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku