Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 975-2012
(111)  Trademark Number  234144 
(151)  Registration Date  13.02.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.06.2022 
(210)  Application Number  975-2012 
(220)  Application Date  12.06.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.04.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); dierovačky; drevitý papier; etikety s výnimkou textilných; formuláre; frankovacie stroje na kancelárske účely; grafické znaky; hárky papiera; kalendáre; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; katalógy; kopírovacie zariadenia; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba; leptaný štočok; listový papier; litografické dosky; litografie; mapy; samolepky; obálky (papiernický tovar); papier do kopírovacích strojov; papiernický tovar; pečiatky; plagáty; podložky na písanie; pretlače; priesvitný papier; prospekty; neelektrická tlačiareň na tlač na kreditné karty; tlačiarenský lis; tlačivá; tlačoviny; vzory na kopírovanie; zoznamy.
35 - Profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; hospodárske alebo ekonomické predpovede; analýzy nákladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; štatistické kompilácie; správa počítačových súborov; fotokopírovanie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; prenájom kopírovacích strojov; prepisovanie; reprografia dokumentov; spracovanie textov; robenie výpisov z účtu; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie.
36 - Ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov (finančné služby); finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; inkasovanie nájomného; prenájom a správa nehnuteľností; informácie o poistení; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; telefonická komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, rádiové vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; vysielanie upútaviek; vysielanie súťažných programov; tlačové kancelárie; vysielanie káblovej televízie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; spravodajské služby.
39 - Balenie tovaru; doručovacie služby (poštové zásielky alebo tovar); skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených.
40 - Fototlač; knihárstvo; laminovanie; litografická tlač; ofsetová tlač; tlač, tlačenie; tlačenie vzorov; spracovanie a úprava papiera.
42 - Grafický dizajn; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; aktualizovanie počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov; priemyselný dizajn; výzdoba interiérov.
45 - Spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  TATRA BILLING 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Tatra Billing, a. s.; Údernícka 6093/9, Bratislava-Petržalka 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.06.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 4/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.06.2015 6/2015 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.01.2023 1/2023 TC3M
 
POZ 975-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.07.2012 248,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2015 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.04.2022 116,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 975-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.06.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.06.2012 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.07.2012 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.07.2012 Type Payment
výsledok rešerše 23.08.2012 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 13.09.2012 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.09.2012 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 18.09.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 23.02.2015 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 31.03.2015 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 20.05.2015 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.10.2021 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 06.04.2022 Type Delivered
Plná moc 06.04.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 07.04.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 07.11.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.11.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 08.11.2022 Type Delivered
Plná moc 08.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.11.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 08.11.2022 Type Delivered
Plná moc 08.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 08.11.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 08.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 09.12.2022 Type Sent document
POZ 975-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.05.2015 Tatra Billing, s.r.o. Tatra Billing, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.12.2022 Tatra Billing, a. s. Tatra Billing, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku