Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 974-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  974-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.05.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Filtrovacie stroje; mixéry (stroje); predajné automaty; predajné automaty na ovocnú šťavu; predajné automaty na zeleninovú šťavu; predajné automaty na pomarančovú šťavu.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; hroznový mušt (nekvasený); orgeada (nealkoholický nápoj); sóda; paradajkový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; sýtené vody; sarsaparila (nealkoholický nápoj); nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; proteínové nápoje pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické nápoje; energetické nápoje; nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; reklama; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom predajných automatov; prenájom predajných automatov na ovocnú šťavu; prenájom predajných automatov na zeleninovú šťavu; prenájom predajných automatov na pomarančovú šťavu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.97, 27.05.11, 26.11.13, 27.05.19, 03.05.19, 03.05.20, 03.05.25, 05.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LASER TAG s. r. o.; Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2020 07/2020 BA3M
2 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 27.01.2021 02/2021 FB3M
3 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 10.02.2021 03/2021 FB3M
 
POZ 974-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 974-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.05.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 07.05.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 07.05.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 07.05.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 07.05.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.05.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.05.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 19.05.2020 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.09.2020 Typ Doručené
6a Odôvodnenie námietok 30.09.2020 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 30.09.2020 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 30.09.2020 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 30.09.2020 Typ Doručené
6e Príloha inde neuvedená 30.09.2020 Typ Doručené
6f Príloha inde neuvedená 30.09.2020 Typ Doručené
6g Plná moc 30.09.2020 Typ Doručené
7 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 06.10.2020 Typ Platba
8 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 20.10.2020 Typ Odoslané
9 Žiadosť o späťvzatie prihlášky 17.12.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 17.12.2020 Typ Doručené
10 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 12.01.2021 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 28.01.2021 Typ Odoslané
POZ 974-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku