Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 973-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204291 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  973-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Rozpustné plátky na osvieženie dychu.
30 - Cukrovinky vrátane žuvačiek, cukríkov a cukríkov s mätovou príchuťou. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ICY BLAST 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WM. WRIGLEY JR. COMPANY; 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  08.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2003 8/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2004 2/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 973-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.04.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.02.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 973-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 08.04.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.04.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 23.01.2003 Typ Interné listy
Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.03.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.06.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.12.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.02.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.02.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.08.2021 Typ Doručené
POZ 973-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku