Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 972-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200142 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  972-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, komerčné informačné kancelárie, analýzy nákladov a nákupných cien, analýzy veľkoobchodných cien, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, kopírovanie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, štatistické informácie, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, personálne poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, poskytovanie pomoci pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., reprografia dokumentov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, poradenské služby v obchodnej činnosti, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, reklama, rozhlasová reklama, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný prieskum, vzťahy s verejnosťou, televízna reklama, reklamné agentúry, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, odborné obchodné poradenstvo, hospodárske a ekonomické predpovede, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, obchodné alebo podnikateľské informácie, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných plôch, podpora predaja pre tretie osoby, sekretárske služby, spracovanie textov, účtovníctvo, počítačové databázy, prenájom reklamných priestorov, zbieranie údajov do počítačových databáz, spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, sprostredkovanie poistenia, investovanie kapitálu, konateľstvo, zastupiteľstvo, správcovstvo, služby daňových odhadov, služby v oblasti finančníctva, finančné riadenie, správa nehnuteľností, financovanie kúpy na splátky, finančné analýzy, finančné poradenstvo, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia, informácie o poistení.
41 - Zverejňovanie textov okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie kníh, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií.
42 - Spravovanie autorských práv, odborné poradenstvo s výnimkou obchodného, profesionálne poradenstvo s výnimkou obchodného alebo podnikateľského, služby písania listov a vybavovania korešpondencie, prieskum, usporadúvanie a prevádzkovanie výstav, prenájom počítačov, počítačové programovanie, prekladateľské a tlmočnícke služby, tvorba softvéru, výroba softvéru, aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, grafický dizajn, prenájom prístupového času do počítačových databáz, licencie priemyselných práv, prenájom počítačového softvéru, poradenstvo v oblasti priemyselných práv. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.05.01, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AKONT HOLDING & CAPITAL LIMITED; Winnington House, 2 Woodberry Grove, North Finchley N12 ODR; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  26.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 11.06.2001 06/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2002 06/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2002 12/2002 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.01.2012 01/2012 TC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.02.2016 02/2016 TC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.02.2016 02/2016 PC3M
8 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 972-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 972-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.03.2001 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.03.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.04.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.01.2002 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.2002 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.02.2002 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.02.2002 Typ Odoslané
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.02.2002 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 14.03.2002 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2002 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote -FAX 26.09.2011 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 06.10.2011 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.10.2011 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 11.10.2011 Typ Odoslané
14 Oznámenie 17.10.2011 Typ Doručené
14a Plná moc 17.10.2011 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 18.10.2011 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.10.2011 Typ Doručené
17 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 19.10.2011 Typ Platba
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2011 Typ Platba
19 Plná moc 24.10.2011 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 02.11.2011 Typ Odoslané
21 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.09.2015 Typ Doručené
22a Plná moc 02.09.2015 Typ Doručené
22b Doklad vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky 02.09.2015 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis prevodu 02.09.2015 Typ Doručené
23a Plná moc 02.09.2015 Typ Doručené
23b Doklad o prevode 02.09.2015 Typ Doručené
24 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2015 Typ Platba
25 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2015 Typ Platba
26 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 29.10.2015 Typ Odoslané
27 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 29.10.2015 Typ Odoslané
28 Odpoveď na správu úradu 04.11.2015 Typ Doručené
28a Plná moc 04.11.2015 Typ Doručené
28b Doklad o prevode 04.11.2015 Typ Doručené
29 všeobecný referátnik 18.12.2015 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 11.01.2016 Typ Doručené
31 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
32 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.08.2020 Typ Doručené
33 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.03.2021 Typ Doručené
34 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.04.2021 Typ Odoslané
35 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 972-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.11.2011 AKONT Slovakia, s. r. o. AKONT Slovakia, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.12.2015 AKONT Slovakia, s.r.o. v likvidácii AKONT Slovakia, s. r. o.
3 Prevod majiteľa 17.12.2015 AKONT HOLDING & CAPITAL LIMITED AKONT Slovakia, s.r.o. v likvidácii
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku