Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 967-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  967-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.05.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 21, 31, 32, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky.
05 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; kuchynský riad a náradie okrem príborov; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem štetcov pre výtvarníkov; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky.
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované); zrná a semená (surové, nespracované); čerstvé ovocie a zelenina, čerstvé bylinky; živé rastliny a kvety; osivá, sadenice a hľuzy plodín; živé zvieratá; krmivo a nápoje pre zvieratá; slad.
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne a sýtené vody; ovocné nápoje a džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi v triedach 3, 5, 31, 32 tohto zoznamu; reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárske práce; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum.
40 - Recyklácia odpadu; čistenie vzduchu a úprava vody; tlač, tlačenie; konzervovanie potravín a nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.15, 27.05.13, 05.03.20, 05.03.13, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ORPEL s.r.o.; Medvedzie 124/9, 027 44 Tvrdošín 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2020 07/2020 BA3M
 
POZ 967-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 967-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.05.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 07.05.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.05.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.05.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 18.05.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.05.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 21.05.2020 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2020 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.10.2020 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 01.10.2020 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 01.10.2020 Typ Doručené
8c Príloha inde neuvedená 01.10.2020 Typ Doručené
8d Sprievodný list 01.10.2020 Typ Doručené
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 15.10.2020 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 15.10.2020 Typ Doručené
10 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 19.10.2020 Typ Platba
11 výzva na doplnenie podania námietok 21.10.2020 Typ Odoslané
12 Doplnenie materiálov 27.11.2020 Typ Doručené
12a Plná moc 27.11.2020 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 04.12.2020 Typ Odoslané
14 všeobecný referátnik 04.12.2020 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 30.04.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 03.05.2021 Typ Odoslané
17 Žiadosť inde neuvedená 04.05.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 04.05.2021 Typ Doručené
POZ 967-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku