Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 964-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  206106 
(151)  Dátum zápisu  07.05.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  964-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.08.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 12, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Ochranné prilby na šport.
12 - Bicykle, časti a súčasti bicyklov, tašky na bicykle, pumpy, reťaze, rámy, riadidlá, sedadlá, poťahy na sedadlá, ozubené kolesá, súkolesia, pedále, zvončeky, brzdy, pneumatiky, ráfy a ostatné príslušenstvo k bicyklom zaradené do triedy 12.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi, reklamná a propagačná činnosť spojená s bicyklami a príslušenstvom k bicyklom, najmä reklamné materiály, ako sú letáky, plagáty, brožúry, prospekty, tlačivá, vzorky, návody, tričká, taštičky s náradím na bicykel, príručné taštičky na osobnú hygienu v súvislosti s použitím bicykla, reklamná činnosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete, reklamná a propagačná činnosť prostredníctvom médií, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, obchodný alebo podnikateľský prieskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PACKAWAY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PACKAWAY, s. r. o.; Novohorská 18, 831 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  08.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2004 2/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.08.2004 8/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 964-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2001 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.04.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 964-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.04.2002 Typ Doručené
Plná moc 22.04.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 11.12.2002 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.06.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.06.2003 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 15.07.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.09.2003 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 14.11.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 26.11.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.05.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.04.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.08.2021 Typ Doručené
POZ 964-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku