Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 96-93
(111)  Číslo ochrannej známky  180839 
(151)  Dátum zápisu  11.06.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.02.2013 
(210)  Číslo prihlášky  96-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.09.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Regionálne noviny.
41 - Vydávanie regionálnych novín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.10, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Petit Press, a. s.; Lazaretská 12, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.1998 3/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.09.1998 9/1998 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 12.03.2001 3/2001 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.05.2003 5/2003 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.06.2008 6/2008 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 7/2013 ND3M
 
POZ 96-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.06.2000 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2000 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.02.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.02.2003 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2008 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.04.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 96-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
p.na vystavenie DoPP Typ Interné listy
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
výsledok rešerše Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
Doklad 29.01.1993 Typ Doručené
Prihláška OZ 15.02.1993 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 21.04.1997 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 30.04.1997 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 30.04.1997 Typ Odoslané
Doklad o príznačnosti 16.10.1997 Typ Doručené
Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty 27.11.1997 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.07.1998 Typ Odoslané
Vrátený list 22.07.1998 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.06.1999 Typ Doručené
všeobecný referátnik 29.06.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.05.2000 Typ Doručené
Urgencia 01.06.2000 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 15.06.2000 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 16.06.2000 Typ Odoslané
Plná moc 30.11.2000 Typ Doručené
Doklad o prevode 30.11.2000 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.11.2000 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2000 Typ Platba
Urgencia 19.12.2000 Typ Doručené
Urgencia 21.12.2000 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 21.12.2000 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.01.2003 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2003 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.02.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.05.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 23.03.2013 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.04.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 96-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Sotníková Zlata
Sotníková Zlatica
1 Prevod majiteľa 21.12.2000 Petit Press, a. s. MASMEDIA, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.02.2003 Petit Press a. s. Petit Press, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.04.2008 Petit Press, a. s. Petit Press a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku