Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 959-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  253713 
(151)  Dátum zápisu  10.11.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  10.11.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  959-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.05.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 05, 09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty; zmesi na hasenie požiarov a prevenciu proti požiarom; prípravky na kalenie a zváranie kovov; materiály na činenie zvieracích koží a srsti kožiek; lepidlá pre priemysel; tmely a ostatné pastové výplňové materiály; kompost, hnoj, umelé hnojivá; biologické prípravky pre priemysel a vedu.
03 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie.
05 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.
09 - Vedecké, výskumné, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuálne, optické, signalizačné, detekčné, skúšobné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie zariadenia; počítače a periférne zariadenia počítačov; potápačské kombinézy, potápačské masky, tampóny do uší pre potápačov, nosové štipce pre plavcov a potápačov, potápačské rukavice, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; hasiace prístroje.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  98.06, 26.01.05, 27.05.03, 26.03.01, 26.11.11, 26.11.09, 29.01.04, 29.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  pohybová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, fialová, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Molchem s. r. o.; Pri sýpke 1225/12, Michalovce 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2020 8/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2020 12/2020 FG3M
 
POZ 959-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2020 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 959-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 06.05.2020 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 06.05.2020 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 06.05.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.05.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.05.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 01.06.2020 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.06.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.06.2020 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.06.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 22.06.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.11.2020 Typ Odoslané
POZ 959-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku