Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 959-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199596 
(151)  Dátum zápisu  09.07.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.03.2021 
(210)  Číslo prihlášky  959-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.04.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.10.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče zvukových a obrazových záznamov - CD, MC, MD.
16 - Neperiodické tlačoviny, letáky, plagáty.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklamná činnosť, vydávanie reklamných tlačovín.
41 - Zábavná činnosť, organizovanie koncertov a zábavných podujatí; vydávanie reklamných tlačovín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  META MUSIC, s. r. o.; Jamnického 18, 841 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.04.2002 04/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.10.2002 10/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
4 Zmeny v zozname tovarov a služieb 28.04.2021 08/2021 XD3M
5 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 959-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 959-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.03.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.04.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 15.01.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 15.01.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.07.2002 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.12.2010 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.12.2010 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 12.01.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.08.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.03.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 09.03.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 29.03.2021 Typ Odoslané
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.04.2021 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 959-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku