Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 957-2012
(111)  Trademark Number  233775 
(151)  Registration Date  12.12.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  957-2012 
(220)  Application Date  08.06.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.09.2012 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozhlasová reklama, televízna reklama, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vedenie kartoték v počítači, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, spracovanie textov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, uverejňovanie reklamných textov, vydávame a aktualizovanie reklamných materiálov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami, prenájom reklamných plôch, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav alebo veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, počítačové databázy, predvádzanie tovaru, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
38 - Rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, rádiové vysielanie, elektronická pošta, počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, komunikácia prostredníctvom optických káblov, mobilné telefóny (komunikácia), komunikácia pomocou počítačových terminálov, prenos signálu pomocou satelitu, tlačové kancelárie, spravodajské agentúry, prenájom prístrojov na prenos správ, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, prenájom divadelných dekorácií, prenájom dekorácií, divadelné predstavenia, elektronická edičná činnosť v malom, estrády, filmová tvorba, prenájom filmových premietačiek a príslušenstva, filmové štúdiá, prenájom filmov, fotografická reportáž, fotografovanie, fotografovanie na mikrofilm, hranie o peniaze, hudobné skladateľské služby, informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, prevádzkovanie kasín, výchovno-zábavné klubové služby, vydávanie kníh, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, koncertov, seminárov, sympózií, kultúrnych a vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, predstavení, športových súťaží, súťaží krásy, vedomostných a zábavných súťaží, živých vystúpení, služby nahrávacích štúdií, nahrávanie videopások, nočné kluby, obveselenie, písanie textov (okrem reklamných), plánovanie a organizovanie večierkov, poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), poskytovanie on-line počítačových hier z počítačových sietí, postsynchronizácia, dabing, požičiavanie filmov, požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva, požičiavanie videopások, požičovne kníh, služby prázdninových táborov (zábava), organizovanie predstavení (manažérske služby), prenájom audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prenájom kinematografických filmov, prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií, prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, prenájom videokamier, prenájom videorekordérov, prevádzkovanie karaoke, kinosál, športových zariadení, redigovanie scenárov, reportérske služby, rezervácia vstupeniek, rozhlasová zábava, rozhlasové a televízne programy, strihanie videopások, televízna zábava, titulky, tvorba videofilmov, umelecké módne agentúry, predaj vstupeniek na zábavné predstavenia, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, výroba divadelných alebo iných predstavení, výroba rozhlasových a televíznych programov, výroba - tvorba videofilmov, zábava, pobavenie, živé predstavenie, prenájom zvukových nahrávacích zariadení. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  chuť lásky 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.; Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica; SK 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  08.06.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 02/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2013 12/2013 PC3M
 
POZ 957-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 957-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 08.06.2012 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.06.2012 Type Delivered
2a Plná moc 11.06.2012 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.06.2012 Type Payment
4 výsledok rešerše 27.07.2012 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2012 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.01.2013 Type Sent document
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.07.2013 Type Delivered
7a Doklad o podniku/podnikateľovi 18.07.2013 Type Delivered
7b Plná moc 18.07.2013 Type Delivered
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2013 Type Payment
9 Plná moc 01.08.2013 Type Delivered
10 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Type Sent document
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Type Delivered
POZ 957-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 18.10.2013 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. MediaPro Entertainment Slovakia, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.10.2013 FAJNOR IP s.r.o. DEDÁK & Partners, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku