Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 957-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233775 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  957-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozhlasová reklama, televízna reklama, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vedenie kartoték v počítači, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, spracovanie textov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, uverejňovanie reklamných textov, vydávame a aktualizovanie reklamných materiálov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami, prenájom reklamných plôch, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav alebo veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, počítačové databázy, predvádzanie tovaru, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
38 - Rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, rádiové vysielanie, elektronická pošta, počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, komunikácia prostredníctvom optických káblov, mobilné telefóny (komunikácia), komunikácia pomocou počítačových terminálov, prenos signálu pomocou satelitu, tlačové kancelárie, spravodajské agentúry, prenájom prístrojov na prenos správ, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, prenájom divadelných dekorácií, prenájom dekorácií, divadelné predstavenia, elektronická edičná činnosť v malom, estrády, filmová tvorba, prenájom filmových premietačiek a príslušenstva, filmové štúdiá, prenájom filmov, fotografická reportáž, fotografovanie, fotografovanie na mikrofilm, hranie o peniaze, hudobné skladateľské služby, informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, prevádzkovanie kasín, výchovno-zábavné klubové služby, vydávanie kníh, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, koncertov, seminárov, sympózií, kultúrnych a vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, predstavení, športových súťaží, súťaží krásy, vedomostných a zábavných súťaží, živých vystúpení, služby nahrávacích štúdií, nahrávanie videopások, nočné kluby, obveselenie, písanie textov (okrem reklamných), plánovanie a organizovanie večierkov, poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), poskytovanie on-line počítačových hier z počítačových sietí, postsynchronizácia, dabing, požičiavanie filmov, požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva, požičiavanie videopások, požičovne kníh, služby prázdninových táborov (zábava), organizovanie predstavení (manažérske služby), prenájom audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prenájom kinematografických filmov, prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií, prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, prenájom videokamier, prenájom videorekordérov, prevádzkovanie karaoke, kinosál, športových zariadení, redigovanie scenárov, reportérske služby, rezervácia vstupeniek, rozhlasová zábava, rozhlasové a televízne programy, strihanie videopások, televízna zábava, titulky, tvorba videofilmov, umelecké módne agentúry, predaj vstupeniek na zábavné predstavenia, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, výroba divadelných alebo iných predstavení, výroba rozhlasových a televíznych programov, výroba - tvorba videofilmov, zábava, pobavenie, živé predstavenie, prenájom zvukových nahrávacích zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  chuť lásky 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.; Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 02/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2013 12/2013 PC3M
 
POZ 957-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 957-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 08.06.2012 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.06.2012 Typ Doručené
2a Plná moc 11.06.2012 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.06.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.07.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.01.2013 Typ Odoslané
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.07.2013 Typ Doručené
7a Doklad o podniku/podnikateľovi 18.07.2013 Typ Doručené
7b Plná moc 18.07.2013 Typ Doručené
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2013 Typ Platba
9 Plná moc 01.08.2013 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Typ Doručené
POZ 957-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.10.2013 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. MediaPro Entertainment Slovakia, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.10.2013 FAJNOR IP s.r.o. DEDÁK & Partners, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku