Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 956-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234189 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  956-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 06, 07, 08, 09, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Ochranné plyny na zváranie, spájkovacie pasty, zváracie pasty, tavidlá na zváranie a spájkovanie.
06 - Spájkovací kovový drôt, mäkké a tvrdé spájky, kovové drôty a tyče, drobný kovový tovar, iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
07 - Stroje na zváranie, rezanie a spájanie kovových alebo nekovových materiálov, elektródy do zváracích strojov, zváracie zariadenie s výnimkou elektrických, zváračské prístroje s výnimkou elektrických, zváracie horáky, spájkovačky s výnimkou elektrických, rezačky s výnimkou elektrických ako stroje alebo strojné zariadenia, prístroje na zváranie elektrickým oblúkom, elektrické zváracie zariadenia, elektrické zváracie prístroje, elektrické spájkovačky.
08 - Rezačky s výnimkou elektrických ako ručné náradie.
09 - Počítačové programy a softvér všetkých druhov na akomkoľvek type nosičov, vedecké prístroje a nástroje.
16 - Odborné časopisy, periodiká, brožúry, katalógy, knihy, fotografie.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov.
36 - Služby v oblasti financovania, služby v oblasti prenájmu a predaja nehnuteľností, služby poskytované správcami nehnuteľného majetku.
37 - Inštalačné služby, opravy vyhradených technických zariadení vrátane jadrovej energetiky, opravárske služby.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru.
40 - Spracovanie a úprava materiálov, spájkovanie, zváranie, plátovanie, odlievanie, pokovovanie, tepelné spracovanie kovov.
41 - Vzdelávanie mládeže a dospelých, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, organizovanie seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie učebných a vedeckých textov a časopisov.
42 - Skúšanie materiálov, inžinierske služby, certifikačné služby a normalizačné služby v oblasti priemyslu, výskum a vývoj nových výrobkov, návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.13, 27.03.15, 27.05.23, 29.01.04, 27.99.19, 27.99.26 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská zváračská spoločnosť; Koceľova 15, 815 94 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 04/2013 FG3M
 
POZ 956-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 956-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.06.2012 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 08.06.2012 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.06.2012 Typ Odoslané
3 Oznámenie k poplatkom 03.07.2012 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.07.2012 Typ Platba
5 Oznámenie k poplatkom 06.07.2012 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 19.07.2012 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.07.2012 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 30.08.2012 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 05.09.2012 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2013 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Typ Doručené
POZ 956-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku