Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 955-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233774 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  955-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), indikátory, integrované obvody, kompaktné disky, kompaktné disky optické, kopírovacie zariadenia a stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické), magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, softvér, počítače a ich periférne zariadenia, pamäťové médiá, mikroprocesory, modemy, monitory, monitory (programy), optické čítačky, optické prístroje a nástroje, periférne zariadenia počítačov, počítačové programy (nahrané), počítačové pamäte, počítačový softvér, polovodiče, presné meracie prístroje, presné váhy, rádioprijímače a videoprímače, prípojky (elektrotechnika) prístroje a nástroje na meranie objemu, procesory (centrálne procesorové jednotky), regulátory elektrické, riadiace panely, snímače (zariadenia na spracovanie údajov), spínače, teplomery s výnimkou lekárskych, snímače teploty, termostaty, tlačiarne k počítačom, zariadenia na meranie tlaku, transformátory (elektrotechnika), tranzistory, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, závažia, zosilňovače, zvukové poplašné zariadenia.
16 - Hárky papiera, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, katalógy, kopírovacie zariadenia kancelárske, obálkovacie stroje pre kancelárie, papiernický tovar, príručky, prospekty, publikácie, ročenky, tlačoviny, skrinky na kancelárske potreby.
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, reklama.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, počítačové programovanie, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, štúdie technických projektov, projektová činnosť, tvorba softvéru, výroba softvéru, vývoj nových výrobkov (programového vybavenia). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FOODMAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALTO Slovakia s. r. o.; Sládkovičova 33, 059 21 Svit; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žuffa, Patentová a známková kancelária, Žuffa Ladislav, Ing.; Svätoplukova 29, P. O. Box 56, 058 02 Poprad 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 02/2013 FG3M
 
POZ 955-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 955-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 07.06.2012 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.06.2012 Typ Doručené
2a Plná moc 13.06.2012 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.06.2012 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.07.2012 Typ Platba
5 výsledok rešerše 19.07.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 19.07.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.01.2013 Typ Odoslané
POZ 955-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku