Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 955-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  221101 
(151)  Dátum zápisu  25.03.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.05.2016 
(210)  Číslo prihlášky  955-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.05.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.02.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky veterinárske a farmaceutické, výrobky dietetické pre deti a chorých na liečebné účely, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na liečebné účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HYPNOX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.02.2007 02/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 06.05.2008 05/2008 FH3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.11.2008 11/2008 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.06.2016 06/2016 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 955-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 955-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 23.05.2006 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.05.2006 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.06.2006 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 22.06.2006 Typ Odoslané
5 Plná moc 30.06.2006 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 10.11.2006 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 13.11.2006 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 14.02.2007 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 14.02.2007 Typ Platba
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 26.03.2007 Typ Doručené
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 02.04.2007 Typ Platba
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 15.05.2007 Typ Odoslané
13 výzva na doplnenie podania námietok 15.05.2007 Typ Odoslané
14 Plná moc 31.05.2007 Typ Doručené
15 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 11.06.2007 Typ Odoslané
16 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 16.07.2007 Typ Doručené
17 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.07.2007 Typ Doručené
18 Vyjadrenie k námietkam 30.07.2007 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 10.08.2007 Typ Odoslané
20 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 15.08.2007 Typ Odoslané
21 Vyjadrenie k námietkam 22.08.2007 Typ Doručené
22 rozhodnutie o zamietnutí námietok 15.01.2008 Typ Odoslané
23 pokyn na zápis po zverejnení 07.03.2008 Typ Interné listy
24 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.04.2008 Typ Odoslané
25 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2008 Typ Doručené
25a Plná moc 22.08.2008 Typ Doručené
25b Doklad o prevode 22.08.2008 Typ Doručené
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2008 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2008 Typ Odoslané
28 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.03.2016 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.04.2016 Typ Odoslané
30 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2016 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis prevodu 11.02.2021 Typ Doručené
32a Sprievodný list 11.02.2021 Typ Doručené
32b Plná moc 11.02.2021 Typ Doručené
33 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
34 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
34a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
35 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
36 dodatok k osvedčeniu OZ 12.04.2021 Typ Odoslané
POZ 955-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.09.2008 NOVA COAST INC. PHARMA UNITED INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.09.2008 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
3 Prevod majiteľa 12.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku