Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 954-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236168 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.05.2023 
(210)  Číslo prihlášky  954-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 35, 37, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Diamanty; drahé kamene; drahé kovy (surovina alebo polotovar); hodiny; hodinky; prístroje na meranie času; hodinové skrinky; klenoty; ozdoby, šperky; perly (šperky); polodrahokamy; šperkovnice; šperky, klenoty; šperky z drahých kovov, drahokamov, polodrahokamov a kameňov.
35 - Reklamná činnosť; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
37 - Oprava šperkov, hodín, hodiniek; opravy a údržba v oblasti zlatníctva, šperkárstva a hodinárstva.
40 - Spracovanie drahých kovov, drahokamov, polodrahokamov a syntetických kameňov; úprava výrobkov z drahých kovov, drahokamov, polodrahokamov a syntetických kameňov.
42 - Odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zlatníctva, šperkárstva, hodinárstva a gemológie; znalecké posudky z oblasti gemológie (šperky, drahé kovy a kamene) týkajúce sa predovšetkým overovania pravosti a rozboru zloženia uvedených výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  diamantiér 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mikuš Diamonds, s.r.o.; Mierové námestie 40, 911 01 Trenčín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.07.2016 7/2016 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.10.2016 10/2016 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.01.2017 1/2017 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 954-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.06.2013 200,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2016 27,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2016 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.08.2016 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 86,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 954-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.06.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 17.06.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.06.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 22.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 22.03.2016 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.03.2016 Typ Platba
všeobecný referátnik 19.05.2016 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 15.06.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2016 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2016 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.07.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2016 Typ Platba
Žiadosť o zápis prevodu 05.09.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 04.11.2022 Typ Odoslané
POZ 954-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.05.2016 Diamantier, s.r.o. Mikuš Diamonds, s.r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.08.2016 Diamantier, s.r.o. Diamantier, s.r.o.
3 Prevod majiteľa 23.11.2016 Mikuš Diamonds, s.r.o. Diamantier, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku