Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 954-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201777 
(151)  Dátum zápisu  23.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  954-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.04.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Múka všetkých druhov, predovšetkým kukuričná múka, potravinárske výrobky z kukurice a zemiakov, kukuričné vločky, kukuričné lupienky, pukance. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SUPER RING 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NAMEX, s. r. o.; Gaštanová č. 6, 947 01 Hurbanovo; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.04.2002 04/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
 
POZ 954-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 954-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.03.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.04.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 15.01.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 15.01.2002 Typ Interné listy
6 Námietka proti zápisu - FAX 04.07.2002 Typ Doručené
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.07.2002 Typ Doručené
8 Plná moc 10.07.2002 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 15.07.2002 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 16.07.2002 Typ Odoslané
11a Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.09.2002 Typ Doručené
11b Plná moc 13.09.2002 Typ Doručené
12 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 13.11.2002 Typ Doručené
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.11.2002 Typ Doručené
14 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 15.11.2002 Typ Doručené
15 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 19.11.2002 Typ Doručené
16 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 26.11.2002 Typ Odoslané
17 pokyn na zápis po zverejnení 08.01.2003 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2003 Typ Odoslané
19 Podanie návrhu na výmaz 10.12.2004 Typ Doručené
20 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 21.12.2004 Typ Platba
21 24 Pop. za Návrh na výmaz OZ 21.12.2004 Typ Platba
22 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 04.01.2005 Typ Odoslané
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.03.2005 Typ Doručené
24 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 18.03.2005 Typ Doručené
25 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 22.04.2005 Typ Odoslané
26 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 05.05.2005 Typ Doručené
27 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.05.2005 Typ Doručené
28 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 13.05.2005 Typ Odoslané
29 Vyjadrenie k výmazu 11.05.2005 Typ Doručené
30 Vyjadrenie k výmazu 13.05.2005 Typ Doručené
31 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.06.2005 Typ Platba
32 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 12.10.2005 Typ Doručené
33 Urgencia 16.12.2005 Typ Doručené
34 Urgencia 20.12.2005 Typ Doručené
35 menovanie, zvolanie komisie - výmaz 21.04.2006 Typ Interné listy
36 protokol o rokovaní komisie 21.04.2006 Typ Interné listy
37 protokol o hlasovaní 21.04.2006 Typ Interné listy
38 rozhodnutie o návrhu na výmaz - zamieta sa 25.04.2006 Typ Odoslané
39 Podanie rozkladu 26.05.2006 Typ Doručené
40 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 03.07.2006 Typ Odoslané
41 predkladacia správa k rozkladu 27.06.2006 Typ Interné listy
42 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 12.06.2006 Typ Odoslané
43 Žiadosť inde neuvedená 30.08.2006 Typ Doručené
43a Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.08.2006 Typ Doručené
44 všeobecný referátnik 12.09.2006 Typ Odoslané
45 Vyjadrenie k rozkladu 16.10.2006 Typ Doručené
46 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 11.09.2007 Typ Interné listy
47 protokol o rokovaní komisie 11.09.2007 Typ Interné listy
48 protokol o hlasovaní komisie 11.09.2007 Typ Interné listy
49 rozhodnutie o rozklade 08.10.2007 Typ Odoslané
50 vnútrospisový list 25.10.2007 Typ Interné listy
51 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 22.03.2011 Typ Doručené
52 všeobecný referátnik 30.03.2011 Typ Odoslané
53 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.04.2011 Typ Platba
54 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.04.2011 Typ Doručené
54a Plná moc 11.04.2011 Typ Doručené
55 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
56 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.07.2020 Typ Doručené
57 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.03.2021 Typ Doručené
58 vyžiadanie poplatku za obnovu 31.03.2021 Typ Odoslané
POZ 954-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku