Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 952-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204165 
(151)  Dátum zápisu  07.10.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  952-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stroje a zariadenia na tvarovanie plastov vrátane tvarovania vstrekovaním. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KORTEC 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kortec Inc.; 428 Newburyport Turnpike, Rowley, MA 09169; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  05.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2003 7/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2004 1/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2013 2/2013 TC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 952-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.04.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2012 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2012 6,50 EUR
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 05.11.2012 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 952-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.04.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.04.2002 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.05.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.07.2002 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2002 Typ Doručené
výsledok rešerše 11.12.2002 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.03.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.04.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 05.05.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.10.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 13.09.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.09.2012 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2012 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.10.2012 Typ Platba
Plná moc 18.10.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 25.10.2012 Typ Odoslané
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 07.11.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
POZ 952-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.12.2012 Kortec Inc. Kortec Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku