Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 951-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233848 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  951-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, športová a kultúrna činnosť (festival). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ZBOJNÍKOV V TERCHOVEJ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitterová Alica, Ing.; Timravy 9, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 02/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2015 10/2015 PC3M
 
POZ 951-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 951-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.06.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.06.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 18.07.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 18.07.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.12.2012 Typ Odoslané
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.04.2015 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 27.04.2015 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2015 Typ Platba
8 Doklad o prevode 09.07.2015 Typ Doručené
9 dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2015 Typ Odoslané
10 Doklad o prevode 30.09.2015 Typ Doručené
POZ 951-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.09.2015 Mitterová Alica, Ing. Švec Vladimír
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku