Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 950-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  250204 
(151)  Dátum zápisu  16.07.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.07.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  950-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.04.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Fotoaparáty; diktafóny; nabíjačky batérií; počítačové pamäte; mikrofóny; počítače; nahraté počítačové programy; autorádiá; telefónne prístroje; zariadenia na prenos zvuku; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; indikátory teploty; videorekordéry; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; modemy; monitory (počítačový hardvér); počítačové tlačiarne; skenery (zariadenia na spracovanie údajov); videokamery; prehrávače kompaktných diskov; notebooky (prenosné počítače); video displeje; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); bezdrôtové telefóny; počítačové hry (softvér); slúchadlá; DVD prehrávače; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); šnúrky na mobilné telefóny; prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čítačky elektronických kníh; smartfóny; audiovizuálne prístroje na monitorovanie bábätiek; videoprístroje na monitorovanie bábätiek; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; váhy; čítačky elektronických kníh; dekoratívne magnety.
14 - Chronometre; chronoskopy (na meranie krátkych časových úsekov); nástroje na meranie času, časomiery; elektrické hodiny a hodinky.
16 - Knihy.
18 - Kufríky; tašky.
20 - Jasle (kŕmidlá); detské vysoké stoličky; detské chodúľky; podložky do ohrádok pre dojčatá; detské prebaľovacie pulty; prebaľovacie podložky; detské postieľky; detské kolísky.
21 - Fľaše; prenosné detské vaničky; nočníky.
25 - Čiapky; ponožky; kravaty; rukavice; legíny; športové tričká, dresy; tričká.
28 - Hračky; plyšové hračky; hlavolamy (puzzle); stolové hry; mäkké hračky; vreckové hry s LCD displejom; figúrky (hračky); ovládače na počítačové hry (džojstiky).
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; rozhlasová reklama; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; prenájom reklamných materiálov; podpora predaja (pre tretie osoby); maloobchodné služby s knihami, s elektronickými knihami, s učebnicami, s papierenskými výrobkami, s kancelárskymi potrebami, s počítačmi, s počítačovým hardvérom, s počítačovým softvérom, s počítačovými hrami, s počítačovými pamäťami, s tabletmi, s čítačkami elektronických kníh; so spotrebnou elektronikou (malé a veľké spotrebiče), s mobilnými telefónmi, s časťami a súčasťami mobilných telefónov, s navigačnými zariadeniami, s fotoaparátmi, s monitormi, s kamerami, s audiovizuálnymi zariadeniami, s informačnou technológiou, s detskými hračkami, s detským tovarom a potrebami; obchodné sprostredkovateľské služby prostredníctvom internetu.
38 - Poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz.
39 - Balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov; uskladnenie tovarov; expedičné služby; doručovacie služby; informácie o skladovaní; distribúcia tovarov na dobierku; balenie darčekov.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; písanie textov; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácii o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); poradenstvo v oblasti počítačových technológii; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby).
45 - Spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BOXU 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zoznam, s.r.o.; Svätoplukova II. 18892/2 A, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  30.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2019 4/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2019 9/2019 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.10.2020 10/2020 PD3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 25.05.2022 10/2022 PD3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 10.08.2022 15/2022 PE3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.05.2022 platná
 
POZ 950-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2018 386,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2018 30,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.08.2020 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 05.05.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.05.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 950-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 02.05.2018 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.05.2018 Typ Platba
Žiadosť o zápis prevodu 03.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 03.10.2018 Typ Doručené
výsledok rešerše 05.10.2018 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku 19.10.2018 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2018 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 23.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.12.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.02.2019 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.02.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.02.2019 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 30.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 30.07.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 06.08.2020 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.08.2020 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 20.08.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.08.2020 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 31.08.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 25.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 25.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 26.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.04.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 27.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 11.05.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 13.05.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 22.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.07.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.07.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 18.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.08.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 950-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 21.02.2019 Zoznam, s.r.o. Slovak Telekom, a.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2022 Zoznam, s.r.o. Zoznam, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku