Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 949-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234143 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  949-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodný manažment a administratíva; nakupovanie, predaj a sprostredkovanie predaja výrobkov poskytované maloobchodnými predajňami, veľkoobchodnými predajňami, prostredníctvom katalógového predaja a elektronickými prostriedkami v oblasti stavebníctva, stavebných materiálov, polotovarov a výrobkov používaných v stavebníctve a pri architektonických úpravách exteriérov a interiérov; zhromažďovanie týchto výrobkov pre tretie osoby, aby si zákazníci mohli výrobky prezerať a nakupovať; reklamné služby; rozširovanie prospektov a vzoriek priamo, poštou a elektronicky v oblasti stavebníctva, tvorby exteriérov a interiérov.
37 - Stavebníctvo, opravy, inštalačné služby; poskytovanie odborného poradenstva pri výbere stavebných materiálov na stavbu, rekonštrukcie, opravy a údržby budov; sprostredkovanie pomocných, opravárenských, inštalačných služieb v stavebníctve.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru; nákladná doprava, sprostredkovanie dopravy, prenájom automobilov a vozidiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.23, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STAVMAT IN, spol. s r. o.; Pezinská 56, 901 01 Malacky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 04/2013 FG3M
 
POZ 949-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 949-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.06.2012 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.06.2012 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.06.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.07.2012 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.07.2012 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 24.09.2012 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 28.09.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2013 Typ Odoslané
POZ 949-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku