Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 948-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  948-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické výťažky z ovocia; víno; alkoholické nápoje okrem piva.
35 - Maloobchodné služby a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 33 tohto zoznamu; online maloobchodné služby a online veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 33 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EXCLUSIVE CUVÉE ČIERNA RÍBEZĽA A RAKYTNÍK RAŠETLIAKOVITÝ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Villa Vino Rača a.s.; Pri vinohradoch 2 , 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s.r.o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 948-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 948-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.04.2021 Typ Platba
4 Žiadosť o späťvzatie prihlášky 15.04.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o vrátenie poplatku 15.04.2021 Typ Doručené
6 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 16.04.2021 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 948-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku