Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 948-2012
(111)  Trademark Number  233772 
(151)  Registration Date  12.12.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  948-2012 
(220)  Application Date  06.06.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.09.2012 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  32, 33, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchute na výrobu nealkonápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné a zeleninové šťavy a džúsy, nealkoholické nápoje na báze čaju, nealkoholické extrakty z čaju a bylín, pivo, prášky na prípravu šumivých nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, liehoviny, alkoholické extrakty z čaju a bylín.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, domácich potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  T 52 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  KARLOFF, s.r.o.; Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.06.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 02/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.10.2018 10/2018 TC3M
 
POZ 948-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 948-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.06.2012 Type Delivered
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.06.2012 Type Delivered
1b Plná moc 06.06.2012 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.06.2012 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.07.2012 Type Payment
4 výsledok rešerše 26.07.2012 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.07.2012 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.01.2013 Type Sent document
7 Výpoveď plnej moci 05.11.2014 Type Delivered
8 všeobecný referátnik 10.11.2014 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.06.2018 Type Delivered
10 dodatok k osvedčeniu OZ 04.09.2018 Type Sent document
POZ 948-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.11.2014 Belička Ivan, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.08.2018 KARLOFF, s.r.o. Karloff, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku