Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 948-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233772 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  948-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchute na výrobu nealkonápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné a zeleninové šťavy a džúsy, nealkoholické nápoje na báze čaju, nealkoholické extrakty z čaju a bylín, pivo, prášky na prípravu šumivých nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, liehoviny, alkoholické extrakty z čaju a bylín.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, domácich potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  T 52 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KARLOFF, s.r.o.; Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 02/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.10.2018 10/2018 TC3M
 
POZ 948-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 948-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.06.2012 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.06.2012 Typ Doručené
1b Plná moc 06.06.2012 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.06.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.07.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.07.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.07.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.01.2013 Typ Odoslané
7 Výpoveď plnej moci 05.11.2014 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 10.11.2014 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.06.2018 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 04.09.2018 Typ Odoslané
POZ 948-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.11.2014 Belička Ivan, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.08.2018 KARLOFF, s.r.o. Karloff, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku