Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 9455
(111)  Číslo ochrannej známky  111111 
(151)  Dátum zápisu  25.05.1937 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.05.2017 
(210)  Číslo prihlášky  9455 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.05.1937 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 11, 12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Mosty.
11 - Zariadenia a ich súčasti.
12 - Motorové vozidlá (traktory, cestné valce), ich príslušenstvá a súčasti. Lietadlá, letecké motory a ich súčasti. Lode, lodné motory a ich súčasti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.01, 24.15.11, 26.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Čiastočné prevody ochranných známok 10.09.2002 9/2002 PG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.07.2007 7/2007 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.07.2008 7/2008 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.07.2010 7/2010 TC3M
5 Zmeny v zozname tovarov a služieb 07.01.2016 1/2016 XD3M
6 Obnovené ochranné známky 02.08.2017 8/2017 ND3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.01.2019 1/2019 TC3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 9455
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.12.2000 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2007 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2008 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2010 6,50 EUR
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 13.08.2015 17,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.05.2017 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 9455
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.1995 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.1995 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 05.05.1995 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.1996 Typ Odoslané
Doklad 29.07.1996 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu 02.04.1997 Typ Doručené
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 28.10.1997 Typ Interné listy
pokyn na obnovu zápisu 29.10.1997 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 11.03.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2000 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2000 Typ Platba
Urgencia 06.04.2001 Typ Doručené
Doklad 24.09.2001 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o čiastočný prevod 09.11.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o informáciu 23.11.2001 Typ Doručené
záznam z nahliadnutia do spisu (§ 41 zákona č. 55/1997 Z. z. ) 23.11.2001 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 27.12.2001 Typ Doručené
pokyn na zápis poznámky do registra 19.07.2002 Typ Interné listy
pokyn na zápis zúženého ZTS 19.07.2002 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 24.07.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.04.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 27.04.2007 Typ Doručené
Plná moc 27.04.2007 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.05.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2007 Typ Odoslané
Plná moc 29.02.2008 Typ Doručené
Doklad o prevode 29.02.2008 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.02.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2008 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.03.2008 Typ Odoslané
Doklad 24.04.2008 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.04.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 01.04.2010 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2010 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 12.08.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 17.08.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.05.2017 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.05.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 22.10.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.12.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.12.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 02.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 9455
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa ŠKODA, automobilová a. s.
1 Prevod majiteľa 06.05.2008 ŠKODA HOLDING a. s. ŠKODA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.05.2010 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA HOLDING a. s.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.12.2018 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.01.2020 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
7 Prevod majiteľa 27.10.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
8 Ukončenie zastupovania 27.10.2022 LORENC IP, advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku