Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 943-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236642 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.05.2023 
(210)  Číslo prihlášky  943-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potravinový doplnok pre zvieratá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.19, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Turianica Ivan, prof. Ing., DrSc.; Závodníkova 47, 951 41 Lužianky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.; Štefánikova 7, 949 01 Nitra; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2013 11/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2014 4/2014 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.12.2022 23/2022 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 943-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.06.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 10.11.2022 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 943-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.06.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 25.07.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.07.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.09.2013 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2013 Typ Doručené
Žiadosť o vzdanie sa práva k OZ 23.09.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 25.09.2013 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 27.09.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2022 Typ Odoslané
POZ 943-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2022 Turianica Ivan, prof. Ing., DrSc. Turianica Ivan, Prof. Ing., DrSc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku