Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 943-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199852 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  943-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodný manažment a podnikové poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (profesionálne).
36 - Finančné poradenstvo.
42 - Profesionálne poradenstvo s výnimkou obchodného alebo podnikateľského. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SLOVENSKÁ RATINGOVÁ AGENTÚRA, a. s. 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.; Uršulínska 3, 811 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.; Pluhová 78, 831 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  22.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.05.2011 05/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 943-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 943-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.03.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.04.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.02.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.02.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.08.2002 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.02.2011 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.02.2011 Typ Doručené
8a Plná moc 18.02.2011 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.02.2011 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.03.2011 Typ Platba
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2011 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.07.2020 Typ Doručené
POZ 943-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.03.2011 EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. Slovenská ratingová agentúra, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 23.03.2011 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku