Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 936-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230664 
(151)  Dátum zápisu  27.09.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.06.2020 
(210)  Číslo prihlášky  936-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 20, 28, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier a výrobky z papiera; kartón a predmety z kartónu; tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; knihárske výrobky; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; fotografie; papiernický tovar; potreby pre umelcov; štetce; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; učebné a školské potreby; hracie karty; obalové materiály z plastických hmôt, všetko patriace do triedy 16; školské tabule.
20 - Drobné ozdobné a podobné výrobky (korálky, prívesky) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov s výnimkou šperkov; rámy na kefy; rámy na obrazy; rámčeky na obrázky; vyšívacie rámy; detský nábytok najmä z dreva.
28 - Hry; hračky; skladačky (puzzle); športový tovar každého druhu patriaci do tejto triedy.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 20 a 28 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 20 a 28 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; marketing; reklama; propagácia a inzercia prostredníctvom všetkých druhov médií; rozširovanie reklamných a darčekových predmetov; výstavná činnosť na komerčné účely. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.13.09, 03.13.25, 26.01.15, 27.01.12, 27.05.02, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie