Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 936-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199850 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  936-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Veterinárne výrobky a prípravky v triede 5. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zoetis Services LLC; 10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  22.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.08.2013 08/2013 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.08.2013 08/2013 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.04.2016 04/2016 PC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.06.2017 06/2017 TC3M
8 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 936-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 936-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.03.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 22.03.2001 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 22.03.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.03.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 22.02.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 22.02.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.08.2002 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.12.2010 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.12.2010 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2013 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2013 Typ Doručené
11 Doplnenie materiálov 24.04.2013 Typ Doručené
11a Plná moc 24.04.2013 Typ Doručené
11b Doklad o prevode/prechode 24.04.2013 Typ Doručené
11c Doklad 24.04.2013 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 22.05.2013 Typ Odoslané
13 vyžiadanie poplatku 22.05.2013 Typ Odoslané
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2013 Typ Platba
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2013 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.10.2015 Typ Platba
18 Žiadosť o zápis prevodu 13.10.2015 Typ Doručené
18a Doklad o prevode 13.10.2015 Typ Doručené
18b Plná moc 13.10.2015 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 04.03.2016 Typ Odoslané
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.01.2017 Typ Platba
21 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.01.2017 Typ Platba
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.01.2017 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.01.2017 Typ Doručené
23a Plná moc 05.01.2017 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2017 Typ Odoslané
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.07.2020 Typ Doručené
POZ 936-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 17.06.2013 PAH USA 15 LLC Pfizer Products Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Connecticut
2 Zápis alebo zmena zástupcu 17.06.2013 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.06.2013 Zoetis P LLC PAH USA 15 LLC
4 Prevod majiteľa 12.02.2016 Zoetis Services LLC Zoetis P LLC
5 Zápis alebo zmena zástupcu 12.02.2016 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 19.04.2017 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.04.2017 Zoetis Services LLC Zoetis Services LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku