Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 935-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234858 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  935-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické informačné tabule; svetelné reklamné tabule; neónové reklamy; okuliare; slnečné okuliare, clony; okuliare na šport; audio- a videoprijímače a prehrávače; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; reproduktory, amplióny; kompaktné disky; magnetické disky; nosiče zvukových nahrávok; zvukové nahrávky na diskoch; magnetické médiá; magnetické pásky; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; videokamery; videokazety; videopásky; premietacie plátna; prístroje na meranie a zaznamenávanie času; ochranné prilby, ochranné masky a ochranné štíty na tvár ako športový tovar; nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku a obrazu, kompaktné disky, videokazety, pamäťové karty a pamäťové médiá, flash pamäte, drobné periférne zariadenia k počítačom; digitálne fotografie; puzdrá na mobily.
16 - Štítky, papierové nálepky; nálepky, lepiace štítky; lístky; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; školské potreby, papier, písacie potreby; zošity; poznámkové zošity; skicáre; útržkové bloky; pijavý papier; podložky na písanie; písacie potreby; držiaky a puzdrá na písacie potreby; súpravy na písanie; ceruzky; násady na ceruzky; verzatilky; tuhy do ceruziek verzatiliek; pastelky; elektrické aj neelektrické strúhadlá, orezávacie strojčeky na ceruzky; perá; plniace perá; násadky na perá; oceľové pierka; hroty pier; hroty písacích pier zo zlata; guľôčky do guľôčkových pier; perové spony; perá na tabule nie elektrické; puzdrá na perá, peračníky; stojany na perá a ceruzky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; obálky, obaly ako papiernický tovar; otvárače na listy ako kancelárske pomôcky; tabule na zapichovanie oznamov; knihy; brožované knihy, brožúry; väzby na knihy; záložky, stužky do kníh; tlačené publikácie; noviny; periodiká, časopisy; tlačené periodické a neperiodické publikácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; tlačoviny; kalendáre, trhacie kalendáre; ročenky; príručky; prospekty; katalógy; reklamné tlačoviny; tlačivá, formuláre; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice; stojany na fotografie; albumy; atlasy; mapy; zemepisné, geografické mapy; glóbusy; obrazy; grafiky, grafické reprodukcie, zobrazenia; portréty; plagáty; papierové obrusy, prikrývky na stôl; stolové papierové prestieranie - obrúsky; papierové podložky na stôl, anglické prestieranie; papierové podložky pod poháre; papierové servítky; papierové utierky; papierové vreckovky; papierové utierky na tvár; papierové obrúsky, ručníky; toaletný papier; baliaci papier; vrecia, vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie; vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov; obaly, puzdrá na doklady, na pasy, šekové knižky; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; náhradné náplne do uvedených tovarov; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy; drobné reklamné materiály z papiera, etikety s výnimkou textilných; katalógy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; leporelá; papiernický tovar; predmety z kartónu; prospekty, pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; umelohmotné fólie na balenie; fotografie (tlačoviny); hráčske kartičky, plagáty, brožúry; papierové čiapky; papierové zástavy a zástavky iné propagačné a spomienkové predmety z papiera, kartónu alebo lepenky, spojené so športovou činnosťou klubu; samolepky, magnetky (kancelárske a reklamné predmety); podložky na písanie; podložky pod myš; tlačoviny - darčekové poukážky, lístky (vstupenky), žreby, výherné karty; puzdrá na doklady; papierové vreckovky.
18 - Aktovky; kufríky; cestovné tašky; športové tašky; nákupné tašky; kufre; tašky; vaky; batohy; chlebníky; kabelky; dáždniky; obaly na dáždniky; slnečníky; rúčky na dáždniky; peňaženky; kľúčenky (kožená galantéria); remienky; šnúrky na mobily; plážové tašky; mešteky na peniaze; puzdrá na navštívenky.
24 - Zástavy a zástavky, najmä klubové; vlajky, najmä klubové; spomienkové predmety z textilu; uteráky a utierky (textilné); zástavovina; etikety textilné; podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); deky; obrusy s výnimkou papierových; textilné obrúsky; textilné vreckovky; stuhy pri ocenení; stužky.
25 - Pokrývky hlavy; čiapky; šilty na pokrývky hlavy; čiapkové šilty; čelenky; baretky; kúpacie čiapky; kombinézy ako oblečenie; športové súpravy (nohavice, bunda); športové dresy; telocvičné dresy; teplákové súpravy; nepremokavé odevy; gamaše; kravaty; oblečenie; odevy; saká, bundy; kabáty; kostýmy, obleky; nohavice; sukne; vesty; košele; blúzky; polokošele; šaty; svetre; pulóvre; pletené svetre; uniformy; pracovné plášte; legíny; ponožky; štulpne na futbal; osobná bielizeň; bielizeň zabraňujúca poteniu; body - bielizeň; pánske spodky; tričká; tielka; športové tričká; športové tielka; ozdobná vreckovka ako súčasť oblečenia; chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy); cyklistické oblečenie; krátke nohavice; krátke kabátiky; kožušiny (oblečenie); korzety; kovové časti na obuv a opasky; oblečenie z kože; náprsenky; opasky; peleríny; galoše; papuče; pančuchy a pančuchové nohavice; plášte; plavky; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; pyžamá; rukavice; rukávniky; šatky; šály; šerpy; vrchné ošatenie; zástery; župany; obuv; športová obuv; topánky na šport; futbalová obuv a štople na ňu; futbalové topánky, kopačky; potné vložky; zápästky; topánky; tenisky; sandále; plátenná obuv; rozlišovacie dresy.
26 - Odznaky s výnimkou z drahých kovov, miniatúry klubových ocenení vo forme suvenírov; brošne (doplnky oblečenia); gombíky; monogramy (značky na bielizni); opaskové pracky; ozdobné brošne; ozdobné ihlice; ozdobné spony; ozdoby do vlasov; ozdoby na klobúky, obuv a šaty s výnimkou ozdôb z drahých kovov.
28 - Telocvičné a športové potreby obsiahnuté v tejto triede; futbalové lopty; lopty a loptičky; chrániče na holene (športový tovar); chrániče na lakte (ako športové potreby); ostatné chrániče ako športové potreby; ochranné vypchávky ako časti športových úborov; bazény ako objekty na hru a šport; biliardové stoly; kolieskové korčule; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; zariadenie na bowling; hokejky; korčule; balóny (hračky); činky; stolové hry; športové náradie; gymnastické zariadenia; telocvičné zariadenia; hojdačky; rakety; kolky; kocky; šachy; hračky; šarkany; rapkáče; hry; hracie žetóny; športtestery; hrkálky; stacionárne bicykle na cvičenie; kolobežky; bábky; lyže; surfovacie a vodné lyže; maňušky; puzzle; duše do hracích lôpt; golfové palice; lyžiarske palice; bábiky; plutvy; puky; športové rukavice; hokejové rukavice; brankárske rukavice; bejzbalové, boxerské a ostatné športové rukavice; golfové, hracie, lyžiarske, šermiarske, futbalové rukavice; siete ako športové potreby; skejtbordy; spoločenské hry; šachovnice; šípky (hra); terče; hracie karty; konfety; cvičebné náradie; nafukovacie pomôcky na šport; posilňovacie stroje; šmykľavky; športové náradie obsiahnuté v tejto triede.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; maloobchodná činnosť v oblasti športových odevov, športovej obuvi, športového náradia a športových pomôcok; reklamná a propagačná činnosť; organizovanie spoločenských akcií a súťaží na reklamné a komerčné účely; vydávanie reklamných textov, televízna a rozhlasová reklama; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; príprava inzertných stĺpcov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; príprava inzertných stĺpov; lepenie plagátov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; organizovanie a vedenie autogramiád trénerov a rozhodcov na reklamné účely; sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení; prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu; organizovanie športových súťaží; prenájom a požičiavanie športového náradia a športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; služby športovísk; organizovanie športových podujatí; trénovanie; činnosť športovej agentúry; činnosť v oblasti zábavy a športu; organizovanie športových podujatí a súťaží; prevádzka a prenájom ihrísk a športovísk; zabezpečovanie športových výcvikov, kurzov a školení; výchova a zdokonaľovanie športových hráčov; výchovné a vzdelávacie aktivity na podporu boja proti drogám; organizovanie a vedenie besied; organizovanie kurzov pre cvičiteľov; služby v kempingoch so športovým programom; výcvik; praktický výcvik, cvičenie, ukážky; kluby zdravia; telesné cvičenie; meranie času na športových podujatiach; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; nahrávanie zvukových a obrazových nosičov; poskytovanie informácií v oblasti športu; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; poradenská činnosť v oblasti športu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.01.03, 24.01.13, 24.01.15, 26.03.06, 26.11.07, 26.11.08, 21.03.01, 26.04.09, 26.04.22, 27.07.11, 29.01.02, 29.01.04, 29.01.06, 27.05.24, 27.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela, žltá, sivá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MŠK Púchov s.r.o.; Ul. 1. mája 834/29, 020 01 Púchov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 03/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 08/2013 FG3M
 
POZ 935-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 935-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.06.2012 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.06.2012 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.06.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.06.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 10.01.2013 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.01.2013 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 23.01.2013 Typ Doručené
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.01.2013 Typ Doručené
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.01.2013 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 31.01.2013 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
POZ 935-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku