Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 934-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  214089 
(151)  Dátum zápisu  07.06.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  934-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.01.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Plagáty; albumy; obrazy; noviny; atlasy; lístky; mapy; katalógy; farebné pásky; fotografie; formuláre; tlačivá; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; publikácie; príručky; brožúry; prospekty; školské potreby; blahoprajné pohľadnice; písacie potreby.
35 - Kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., marketingové štúdie, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodná činnosť, obchodný alebo podnikový prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, predvádzanie tovaru, prieskum trhu, reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, televízna reklama zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
37 - Stavebné informácie; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; výstavba obchodných a veľtržných stánkov.
42 - Grafický dizajn; priemyselný dizajn; stavebné výkresy; štúdie technických projektov; projektová činnosť; výskum a vývoj nových výrobkov pre tretie osoby . 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 27.05.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WAY INDUSTRIES, a.s.; Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  03.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2004 01/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.09.2006 09/2006 FH3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2009 11/2009 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.06.2010 06/2010 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 05/2012 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2013 09/2013 PD3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.04.2014 04/2014 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Poštová banka, a.s. 03.07.2013 platná
2 Poštová banka, a.s. 18.02.2014 platná
 
POZ 934-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 934-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.04.2002 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.04.2002 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 03.04.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.04.2002 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.03.2003 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 18.03.2003 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 20.03.2003 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 10.06.2003 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 05.09.2003 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie POZ 30.10.2003 Typ Interné listy
9 Námietka proti zápisu - FAX 08.04.2004 Typ Doručené
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 13.04.2004 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 19.04.2004 Typ Odoslané
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 29.04.2004 Typ Platba
13 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.05.2004 Typ Odoslané
14 záznam z nahliadnutia do spisu 02.06.2004 Typ Interné listy
15 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 15.06.2004 Typ Doručené
15a Plná moc 15.06.2004 Typ Doručené
16 záznam z nahliadnutia do spisu 25.06.2004 Typ Interné listy
17 všeobecný referátnik 25.06.2004 Typ Odoslané
18 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.07.2004 Typ Platba
19 všeobecný referátnik 08.07.2004 Typ Odoslané
20 Vyjadrenie k námietkam 13.07.2004 Typ Doručené
21 Vyjadrenie k námietkam 14.07.2004 Typ Doručené
22 Žiadosť inde neuvedená 16.08.2004 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 18.08.2004 Typ Odoslané
24 rozhodnutie o zamietnutí námietok 05.01.2006 Typ Odoslané
25 rozhodnutie o zamietnutí námietok 05.01.2006 Typ Odoslané
26 Podanie rozkladu 07.02.2006 Typ Doručené
27 Podanie rozkladu 07.02.2006 Typ Doručené
28 predkladacia správa k rozkladu 13.03.2006 Typ Interné listy
29 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 15.03.2006 Typ Odoslané
30 predkladacia správa k rozkladu 13.03.2006 Typ Interné listy
31 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 15.03.2006 Typ Odoslané
32 rozhodnutie o rozklade 23.03.2006 Typ Odoslané
33 rozhodnutie o rozklade 23.03.2006 Typ Odoslané
34 pokyn na zápis po zverejnení 01.06.2006 Typ Interné listy
35 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2006 Typ Odoslané
36 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2009 Typ Doručené
36a Plná moc 23.07.2009 Typ Doručené
36b Doklad o prevode 23.07.2009 Typ Doručené
37 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2009 Typ Platba
38 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Typ Odoslané
39 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2010 Typ Doručené
39a Doklad 04.02.2010 Typ Doručené
39b Plná moc 04.02.2010 Typ Doručené
39c Doklad o prevode 04.02.2010 Typ Doručené
40 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2010 Typ Platba
41 dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.2010 Typ Odoslané
42 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.02.2012 Typ Platba
43 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.02.2012 Typ Doručené
44 dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Typ Odoslané
45 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 26.06.2013 Typ Doručené
45a Doplnenie materiálov 26.06.2013 Typ Doručené
45b Plná moc 26.06.2013 Typ Doručené
46 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 02.07.2013 Typ Platba
47 dodatok k osvedčeniu OZ 08.07.2013 Typ Odoslané
48 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 03.02.2014 Typ Doručené
48a Zmluva 03.02.2014 Typ Doručené
49 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 10.02.2014 Typ Platba
50 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2014 Typ Odoslané
51 Oznámenie o exekúcii 05.11.2014 Typ Doručené
52 Oznámenie o exekúcii 05.12.2014 Typ Doručené
53 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.05.2016 Typ Doručené
53a Plná moc 20.05.2016 Typ Doručené
54 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 27.05.2016 Typ Platba
55 sprievodný list k výpisu z registra OZ 31.05.2016 Typ Odoslané
56 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
57 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2021 Typ Doručené
57a Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
57b Príloha inde neuvedená 13.10.2021 Typ Doručené
58 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.10.2021 Typ Doručené
POZ 934-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.09.2009 WAY Krupina, a.s. WAY INDUSTRY, akciová spoločnosť
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2009 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar Regina Ivan, Ing.
3 Prevod majiteľa 22.04.2010 WAY INDUSTRIES, a.s. WAY Krupina, a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 22.04.2010 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku