Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 930-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235064 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  930-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 28, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hry, hračky, telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček (s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek).
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 25 a 28 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SPORTISIMO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SPORTISIMO s.r.o.; Řevnická 121/1, 155 00 Praha 5; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Šich Stanislav, JUDr.; Novomlýnská 3, 110 00 Praha; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 04/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 09/2013 FG3M
 
POZ 930-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 930-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.06.2012 Typ Doručené
2 Plná moc 07.06.2012 Typ Doručené
2a Oznámenie 07.06.2012 Typ Doručené
2b Zmluva 07.06.2012 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.06.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 12.11.2012 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.11.2012 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 19.02.2013 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 20.02.2013 Typ Interné listy
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.02.2013 Typ Doručené
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.07.2013 Typ Odoslané
POZ 930-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku