Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 927-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203155 
(151)  Dátum zápisu  09.06.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  927-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.09.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 10, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Mikroskopy, operačné a diagnostické mikroskopy.
10 - Chirurgické a diagnostické prístroje, nástroje, materiály a implantáty, materiály a implantáty pre oftalmológiu.
44 - Prevádzka neštátnych zdravotníckych zariadení, zdravotné strediská, lekárske služby, súkromné kliniky alebo sanatóriá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.04, 26.01.06, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CMI spol. s r. o.; Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 1894/13, Bratislava-Dúbravka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  02.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2003 3/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.09.2003 9/2003 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.10.2012 10/2012 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 927-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.04.2002 500,00 SKK
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.05.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.07.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 927-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 02.04.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.04.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 02.04.2002 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.04.2002 Typ Doručené
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.04.2002 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.04.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.05.2002 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 23.05.2002 Typ Odoslané
výsledok rešerše 09.12.2002 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 10.12.2002 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2008 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 03.09.2008 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 10.10.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 27.06.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 27.06.2012 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.07.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.07.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
POZ 927-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.08.2012 CMI spol. s r. o. CMI, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku