Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 927-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201612 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  927-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 09, 10, 37, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie a chemické reagenty na použitie v priemysle, vede a výskume; biochemické a biologické prípravky na použitie v priemysle, vede a výskume; chemické prípravky na vedecké účely; diagnostické prípravky na vedecké účely; rádioaktívne prvky, izotopy, prípravky a reagenty na priemyselné, výskumné a vedecké účely.
05 - Farmaceutické a veterinárne prípravky, liečivá a substancie; lieky; diagnostiká, prípravky a substancie na liečebné účely; kontrastné látky na lekárske snímkovanie; snímkovacie diagnostiká na použitie in vivo; rádiofarmaceutické produkty; rádioaktívne zdroje a štandardy na použitie v nukleárnej medicíne.
09 - Prístroje a nástroje na použitie vo vede, výskume a priemysle; meracie prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na snímkovanie; rádiologické prístroje a nástroje; počítače a tlačiarne, softvér a programy na použitie s nimi; výrobky zo skla patriace do tejto triedy; časti a vybavenie uvedených tovarov.
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a veterinárne prístroje a nástroje; diagnostické súpravy na testovanie na lekárske účely; prístroje a nástroje na použitie v lekárskej diagnostike; rádiologické prístroje na diagnostické a lekárske účely; röntgenové prístroje na lekárske použitie; časti a vybavenie uvedených tovarov.
37 - Inštalácia, údržba a opravárske služby týkajúce sa uvedených prístrojov a zariadení.
41 - Vzdelávacie služby v oblasti lekárskeho snímkovania a diagnostiky; usporadúvanie seminárov, konferencií, sympózií a pracovných stretnutí týkajúcich sa farmaceutického priemyslu, pre lekárov prvého kontaktu a zamestnancov farmaceutických spoločností; školiace služby.
42 - Služby v oblasti výskumu a vývoja; konzultačné služby týkajúce sa chemického a farmaceutického výskumu; konzultačné služby týkajúce sa objavovania a vyhodnocovania liekov a zlúčením s diagnostickými, profylaktickými a/alebo terapeutickými vlastnosťami; inžinierske služby týkajúce sa uvedených prístrojov a zariadení, najmä zhodnotenie situácie, identifikovanie problémov, poskytovanie riešení a zabezpečenie nápravy; inžinierske expertízy, modernizácia softvéru, hardvéru a firmvéru, diagnostické služby; služby v oblasti lekárskeho snímkovania; analytické služby, najmä rádioaktívne alebo nerádioaktívne označovanie biologických molekúl, chemických a iných substancií alebo ich syntézy pre tretie osoby; biotechnologické služby; poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AMERSHAM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GE Healthcare Limited; Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  21.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 11.06.2001 06/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.10.2005 10/2005 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
6 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 927-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 927-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.03.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 21.03.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.04.2001 Typ Platba
3 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.08.2001 Typ Doručené
4 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.09.2001 Typ Platba
5 zápis zmeny mena do registra 21.09.2001 Typ Odoslané
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.02.2002 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 04.04.2002 Typ Interné listy
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.04.2002 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 29.05.2002 Typ Doručené
10 36 Poplatok 17.06.2002 Typ Platba
11 pokyn na zverejnenie POZ 24.06.2002 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.02.2003 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2005 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2005 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2005 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.02.2011 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.02.2011 Typ Platba
18 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 24.02.2011 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.04.2011 Typ Doručené
19a Plná moc 15.04.2011 Typ Doručené
20 Odpoveď na správu úradu 15.04.2011 Typ Doručené
20a Plná moc 15.04.2011 Typ Doručené
21 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.04.2011 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.07.2020 Typ Doručené
POZ 927-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.09.2001 Amersham plc Nycomed Amersham plc
Brněnské veletrhy a výstavy, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.08.2005 GE Healthcare Limited Amersham plc
3 Zápis alebo zmena zástupcu 10.05.2011 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku