Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 926-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  208723 
(151)  Dátum zápisu  04.03.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  926-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.12.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítače a prístroje a nástroje na spracovanie dát; počítačový hardvér; počítačový softvér a počítačový firmvér; počítačové periférie; počítačové programy; CD-ROM; magnetické nahrávacie médiá; magnetické karty; kazety a disky; tlačiarne a tlačiarenské prístroje na použitie s počítačom a prístrojmi a nástrojmi na spracovanie dát; vizuálne zobrazovacie jednotky; skenery; časti a súčasti uvedených tovarov patriace do tejto triedy.
16 - Manuály počítačových programov; tlačené inštrukčné materiály vzťahujúce sa na použitie počítačového vybavenia a softvéru; knihy a tlačené publikácie.
35 - Poradenstvo obchodného manažmentu; poradenstvo pri správe dát; správa databáz; služby vývoja obchodných systémov ako pomoc pri riadení obchodných činností; podpora riadenia obchodných projektov; obchodné poradenstvo v oblasti technickej metodiky; audity; analýza účtovníctva; obchodné odhady; podpora obchodného manažmentu; prieskum obchodu a prieskum trhu; poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu; spracovávanie údajov pre vrátenia dane z príjmu; poskytovanie služieb počítačového spracovania obchodu pre iných ako pomoc pri obchodnej činnosti; služby spracovávania počítačových dát; obchodné poradenstvo zamerané na poistenie a finančné záležitosti; manažment počítačových informačných systémov; dátové služby centrálneho manažmentu.
36 - Finančné služby; úverové služby; úverové správy; služby v oblasti poistenia; spracovanie poistných pohľadávok; činnosť telefónnych centier pre poisťovací priemysel a priemysel poisťovacích služieb ako informačné a poradenské služby v oblasti poistenia; služby prevodu kapitálu ako finančné služby; finančné odhady.
38 - Komunikácia, najmä telefónna a počítačová; poradenstvo v oblasti komunikácií signalizácia (prenos elektronických signálov); činnosť telefónnych centier; služby počítačových sietí (počítačová komunikácia); služby elektronickej pošty; služby prepájaní správ; elektronické ukladanie a prenos hlasu, obrazu, dát a dokumentov.
41 - Vzdelávanie a školenia; inštruktážne služby; vzdelávacie kurzy; školenia a vzdelávacie služby týkajúce sa použitia počítačového vybavenia a softvéru.
42 - Poradenstvo zabezpečenia dát; zabezpečenie bezpečnosti dát; poradenstvo v oblasti databázového dizajnu; kontroly počítačovej bezpečnosti; služby úprav dizajnu počítačových systémov; služby počítačového programovania; navrhovanie, integrácia softvérových počítačových systémov a programovacie služby; dizajn, programovanie, inštalácia a údržba počítačových a informácie spracovávajúcich softvérových systémov; služby počítačového outsoursingu (poskytovanie softvéru); spracovanie počítačových informačných systémov; zabezpečenie činnosti počítačových a informácie spracovávajúcich centier (servis softvéru); poradenstvo v oblasti používania, navrhovania, výskumu a vývoja počítačových sietí; poradenstvo o záruke kvality; poradenské služby v oblasti počítačových a informačných technológií; služby vývoja počítačových systémov; dizajn a implementácia počítačových finančných systémov; dizajn a implementácia počítačových informačných systémov manažmentu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CSC Computer Sciences Corporation 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Computer Sciences Corporation; 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, VA 22042; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  02.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.12.2004 12/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2005 6/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.06.2012 6/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 6/2012 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 926-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.04.2002 4 700,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.03.2012 198,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2012 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 926-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 02.04.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.04.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.04.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2002 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.06.2003 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 05.09.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.10.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.10.2003 Typ Doručené
Žiadosť o pokračovanie v konaní 15.10.2003 Typ Doručené
rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 10.11.2003 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.07.2004 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.09.2004 Typ Doručené
výsledok rešerše 21.09.2004 Typ Interné listy
Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.09.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 13.03.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 13.03.2012 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.03.2012 Typ Platba
Doplnenie materiálov 26.03.2012 Typ Doručené
Doklad 26.03.2012 Typ Doručené
Plná moc 26.03.2012 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 27.03.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.04.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 14.05.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.05.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 29.06.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.08.2021 Typ Doručené
POZ 926-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.06.2020 Computer Sciences Corporation Computer Sciences Corporation
Advokátska kancelária Bianchi, Malach, Tomanová, Bianchi Peter, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku