Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 926-2002
(111)  Trademark Number  208723 
(151)  Registration Date  04.03.2005 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  02.04.2012 
(210)  Application Number  926-2002 
(220)  Application Date  02.04.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.12.2004 
(450)  Publication of Registration Date  02.06.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Počítače a prístroje a nástroje na spracovanie dát; počítačový hardvér; počítačový softvér a počítačový firmvér; počítačové periférie; počítačové programy; CD-ROM; magnetické nahrávacie médiá; magnetické karty; kazety a disky; tlačiarne a tlačiarenské prístroje na použitie s počítačom a prístrojmi a nástrojmi na spracovanie dát; vizuálne zobrazovacie jednotky; skenery; časti a súčasti uvedených tovarov patriace do tejto triedy.
16 - Manuály počítačových programov; tlačené inštrukčné materiály vzťahujúce sa na použitie počítačového vybavenia a softvéru; knihy a tlačené publikácie.
35 - Poradenstvo obchodného manažmentu; poradenstvo pri správe dát; správa databáz; služby vývoja obchodných systémov ako pomoc pri riadení obchodných činností; podpora riadenia obchodných projektov; obchodné poradenstvo v oblasti technickej metodiky; audity; analýza účtovníctva; obchodné odhady; podpora obchodného manažmentu; prieskum obchodu a prieskum trhu; poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu; spracovávanie údajov pre vrátenia dane z príjmu; poskytovanie služieb počítačového spracovania obchodu pre iných ako pomoc pri obchodnej činnosti; služby spracovávania počítačových dát; obchodné poradenstvo zamerané na poistenie a finančné záležitosti; manažment počítačových informačných systémov; dátové služby centrálneho manažmentu.
36 - Finančné služby; úverové služby; úverové správy; služby v oblasti poistenia; spracovanie poistných pohľadávok; činnosť telefónnych centier pre poisťovací priemysel a priemysel poisťovacích služieb ako informačné a poradenské služby v oblasti poistenia; služby prevodu kapitálu ako finančné služby; finančné odhady.
38 - Komunikácia, najmä telefónna a počítačová; poradenstvo v oblasti komunikácií signalizácia (prenos elektronických signálov); činnosť telefónnych centier; služby počítačových sietí (počítačová komunikácia); služby elektronickej pošty; služby prepájaní správ; elektronické ukladanie a prenos hlasu, obrazu, dát a dokumentov.
41 - Vzdelávanie a školenia; inštruktážne služby; vzdelávacie kurzy; školenia a vzdelávacie služby týkajúce sa použitia počítačového vybavenia a softvéru.
42 - Poradenstvo zabezpečenia dát; zabezpečenie bezpečnosti dát; poradenstvo v oblasti databázového dizajnu; kontroly počítačovej bezpečnosti; služby úprav dizajnu počítačových systémov; služby počítačového programovania; navrhovanie, integrácia softvérových počítačových systémov a programovacie služby; dizajn, programovanie, inštalácia a údržba počítačových a informácie spracovávajúcich softvérových systémov; služby počítačového outsoursingu (poskytovanie softvéru); spracovanie počítačových informačných systémov; zabezpečenie činnosti počítačových a informácie spracovávajúcich centier (servis softvéru); poradenstvo v oblasti používania, navrhovania, výskumu a vývoja počítačových sietí; poradenstvo o záruke kvality; poradenské služby v oblasti počítačových a informačných technológií; služby vývoja počítačových systémov; dizajn a implementácia počítačových finančných systémov; dizajn a implementácia počítačových informačných systémov manažmentu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  CSC Computer Sciences Corporation 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Computer Sciences Corporation; 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, VA 22042; US 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  02.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  02.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.12.2004 12/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2005 6/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.06.2012 6/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 6/2012 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 926-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.04.2002 4 700,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.03.2012 198,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2012 6,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 926-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 02.04.2002 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.04.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.04.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2002 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.06.2003 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 05.09.2003 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 15.10.2003 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.10.2003 Type Delivered
Žiadosť o pokračovanie v konaní 15.10.2003 Type Delivered
rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 10.11.2003 Type Sent document
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.07.2004 Type Sent document
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.09.2004 Type Delivered
výsledok rešerše 21.09.2004 Type Internal Letter
Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.09.2004 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2005 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.02.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 13.03.2012 Type Sent document
vyžiadanie poplatku za obnovu 13.03.2012 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2012 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.03.2012 Type Payment
Doplnenie materiálov 26.03.2012 Type Delivered
Doklad 26.03.2012 Type Delivered
Plná moc 26.03.2012 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 27.03.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 05.04.2012 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 14.05.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 14.05.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 29.06.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.08.2021 Type Delivered
POZ 926-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.06.2020 Computer Sciences Corporation Computer Sciences Corporation
Advokátska kancelária Bianchi, Malach, Tomanová, Bianchi Peter, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku