Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 925-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203154 
(151)  Dátum zápisu  09.06.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  925-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.09.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štítky proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia, exponované filmy, magnetické disky, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity, obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, školské potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky, lepiace štítky.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt, puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo, mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie; tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry; bábky; divadelné masky; karnevalové masky; ozdoby a vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak, fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie výstav na reklamné účely, zásielkové reklamné služby, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov, rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, reklama, rozhlasová reklama, obchodný alebo podnikateľský prieskum, vzťahy s verejnosťou, televízna reklama, reklamné agentúry, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov.
41 - Organizovanie plesov, organizovanie súťaží krásy, rezervácia vstupeniek, zábavné parky, obveselenie, zábava, pobavenie, požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva, filmové štúdiá, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, prenájom dekorácií, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vzdelávanie, prenájom audionahrávok, požičiavanie filmov, filmová tvorba, služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov, vydávanie kníh, prenájom televíznych prijímačov, výroba televíznych programov, služby poskytované orchestrami, divadelné predstavenia, výroba divadelných alebo iných predstavení, televízna zábava, prenájom divadelných dekorácií, umelecké módne agentúry, výchovno-zábavné klubové služby, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, informácie o výchove a vzdelávaní, informácie o možnostiach zábavy, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, služby klubov zdravia, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, výroba videofilmov, strihanie videopások. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FESTIVAL POHODA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  POHODA FESTIVAL, s. r. o.; Zochova 6-8 , 811 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  02.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2003 3/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.09.2003 9/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2013 2/2013 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 925-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.04.2002 6 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2012 26,50 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 13.06.2012 414,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2012 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 925-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.04.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.04.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 09.12.2002 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 10.12.2002 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 19.04.2012 Typ Doručené
Doklad o prevode 19.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 19.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 29.05.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 29.05.2012 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2012 Typ Platba
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 15.06.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.06.2012 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 03.10.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 25.10.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 19.11.2012 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.08.2021 Typ Doručené
POZ 925-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.12.2012 POHODA FESTIVAL, s. r. o. AGENTÚRA POHODA, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku