Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 925-2002
(111)  Trademark Number  203154 
(151)  Registration Date  09.06.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  02.04.2012 
(210)  Application Number  925-2002 
(220)  Application Date  02.04.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.03.2003 
(450)  Publication of Registration Date  11.09.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Slnečné okuliare, videohry, videokazety, gramofónové platne, disky na zvukové nahrávky, štítky proti oslneniu, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, vysielače elektronických signálov, pásky na zvukové nahrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puzdrá na okuliare, hologramy, reklamné svetelné tabule, neónové reklamy, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia, exponované filmy, magnetické disky, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, exponované kinofilmy, zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické disky.
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity, obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, školské potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky, lepiace štítky.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických hmôt, puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo, mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie; tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie; odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie automaty s výnimkou automatov uvádzaných do chodu vhodením mince; golfové vaky; spoločenské hry; bábky; divadelné masky; karnevalové masky; ozdoby a vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače; autá (hračky); medvedíky (hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperitívy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak, fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie výstav na reklamné účely, zásielkové reklamné služby, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov, rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, reklama, rozhlasová reklama, obchodný alebo podnikateľský prieskum, vzťahy s verejnosťou, televízna reklama, reklamné agentúry, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov.
41 - Organizovanie plesov, organizovanie súťaží krásy, rezervácia vstupeniek, zábavné parky, obveselenie, zábava, pobavenie, požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva, filmové štúdiá, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, prenájom dekorácií, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vzdelávanie, prenájom audionahrávok, požičiavanie filmov, filmová tvorba, služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov, vydávanie kníh, prenájom televíznych prijímačov, výroba televíznych programov, služby poskytované orchestrami, divadelné predstavenia, výroba divadelných alebo iných predstavení, televízna zábava, prenájom divadelných dekorácií, umelecké módne agentúry, výchovno-zábavné klubové služby, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, informácie o výchove a vzdelávaní, informácie o možnostiach zábavy, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, služby klubov zdravia, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, výroba videofilmov, strihanie videopások. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  FESTIVAL POHODA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  POHODA FESTIVAL, s. r. o.; Zochova 6-8 , 811 03 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  02.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  02.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2003 3/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.09.2003 9/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2013 2/2013 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 925-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.04.2002 6 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2012 26,50 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 13.06.2012 414,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2012 27,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 925-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.04.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.04.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2002 Type Payment
výsledok rešerše 09.12.2002 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 10.12.2002 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2003 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 19.04.2012 Type Delivered
Doklad o prevode 19.04.2012 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 19.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 29.05.2012 Type Sent document
vyžiadanie poplatku za obnovu 29.05.2012 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2012 Type Payment
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 15.06.2012 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.06.2012 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 03.10.2012 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 25.10.2012 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 19.11.2012 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.08.2021 Type Delivered
POZ 925-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 06.12.2012 POHODA FESTIVAL, s. r. o. AGENTÚRA POHODA, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku