Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 923-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  923-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; kancelárske práce; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; obchodné alebo podnikateľské informácie; marketing.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby).
37 - Stavebníctvo; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; elektroinštalačné služby; inštalácie okien a dverí; inštalácie kuchynských zariadení; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; demolácie budov; stavebné informácie; stavebné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 26.05.03, 26.05.99, 26.11.11, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Joyetech s. r. o.; Kopčianska 10, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 923-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 923-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 02.04.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 02.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 02.04.2021 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 02.04.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 02.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.04.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.04.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.04.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 04.05.2021 Typ Interné listy
POZ 923-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku