Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 915-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  915-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; reklama; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služby); marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; cielený marketing.
41 - Vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácii (bez možnosti kopírovania); koučovanie (školenie); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how.
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; právny výskum; advokátske služby; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); registrácia doménových mien (právne služby); vypracovávanie právnych dokumentov; správa licencií (právne služby); dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); právny dohľad; audity dodržiavania predpisov; audity dodržiavania právnych predpisov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 25.05.99, 29.01.04, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zelená, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lanikova Group, s. r. o.; Griisslingova 8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 915-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 915-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.04.2021 Typ Platba
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.04.2021 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 14.04.2021 Typ Odoslané
7 Žiadosť o vrátenie poplatku 16.04.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 16.04.2021 Typ Doručené
8 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 04.05.2021 Typ Odoslané
9 vnútrospisový list 07.05.2021 Typ Interné listy
POZ 915-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku