Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 914-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203665 
(151)  Dátum zápisu  07.08.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.04.2022 
(210)  Číslo prihlášky  914-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Rotačné podávače ako stroje, mechanické dopravníky ako stroje.
11 - Radiálne ventilátory ako časti vetracích zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IDO EET - Levické strojárne, s.r.o.; Jurská cesta 7, 934 01 Levice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 05/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.08.2012 08/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 08/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 914-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 914-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.04.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2002 Typ Platba
3 výsledok rešerše 04.02.2003 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 12.02.2003 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Typ Odoslané
6 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2012 Typ Platba
7 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 07.06.2012 Typ Platba
8 Sprievodný list 07.06.2012 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2012 Typ Doručené
9a Doklad o podniku/podnikateľovi 07.06.2012 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 07.06.2012 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 26.06.2012 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.08.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2021 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 05.10.2021 Typ Odoslané
13a Sprievodný list 29.09.2021 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2021 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 914-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.06.2012 IDO EET - Levické strojárne, s.r.o. IDO EET, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku