Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 911-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233845 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  911-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.05.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok, reklamné agentúry, analýzy nákladov, aranžovanie výkladov, fakturácia, fotokopírovanie, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), komerčné informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, lepenie plagátov, príprava marketingových štúdií, nábor zamestnancov, príprava miezd a výplatných listín, analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, obchodné odhady, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné, komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, zbieranie údajov do počítačových databáz, služby poskytované v súvislosti so stravovaním v podnikoch, podpora predaja (pre tretie osoby), pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov, odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, služby pri porovnávaní cien, posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, predplatné telekomunikačných služieb, predvádzanie tovaru, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom kopírovacích strojov, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, public relations, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, reprografía dokumentov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie vzoriek tovarov, služby outsourcingu, služby porovnávania cien, vyhľadávanie sponzorov, spracovanie textov, štatistické kompilácie, televízna reklama, spracovanie textov, účtovníctvo, zostavovanie výpisov z účtov, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, výber osôb pomocou psychologických testov, vydávanie náborových textov, vyhľadávanie sponzorov, vylepovanie plagátov, robenie výpisov z účtu, distribúcia vzoriek tovarov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky), služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, maloobchodné služby v oblasti stravovania, maloobchodné služby v oblasti potravinárstva, poľnohospodárskych produktov, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, ovocia, zeleniny, oblasti papiera a papiernických výrobkov, kancelárskych potrieb, s potravinami rastlinného aj živočíšneho pôvodu, so zeleninou a inými záhradnými produktmi, určenými na spotrebu alebo konzervovanie, s plodinami neupravenými nijakým spôsobom na priamu spotrebu, s prípravkami na čistenie, s toaletnými prípravkami, obchodné franchisingové služby.
41 - Praktické cvičenie (ukážky), digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, diskotéky (služby), filmová tvorba, prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva, filmové štúdiá, prenájom filmov, formátovanie textov s výnimkou na reklamné účely, fotografická reportáž, fotografovanie, fotografovanie na mikrofilm, informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, výchovno-zábavné klubové služby, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, nahrávanie videopások, nočné kluby, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie živých vystúpení, písanie textov (okrem reklamných), plánovanie a organizovanie večierkov, poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), organizovanie predstavení (manažérske služby), prenájom dekorácií, prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, prevádzkovanie karaoke, predaj vstupeniek na zábavné predstavenia, rezervácia vstupeniek, výcvik, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie kníh, výroba (tvorba) videofilmov, vyučovanie, vzdelávanie, zábava, pobavenie, živé predstavenie.
43 - Bary (služby), bufety (rýchle občerstvenie), jedálne, závodné jedálne, kaviarne, prenájom prednáškových sál, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie (jedálne), pohostinská činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.07.01, 25.01.25, 26.11.13, 26.04.22, 24.17.25, 26.04.24, 27.05.03, 27.05.12, 27.05.15, 29.01.03, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie