Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 91-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233032 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  91-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.01.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta, databázy, katalógy, programy v elektronickej podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; diapozitívy; kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); optické nosiče údajov; pásky na zvukové nahrávanie; magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, softvér a počítačové hry; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); pružné disky; videokazety; videopásky; disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami.
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení, reklama, rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných textov, poradenstvo v obchodnej činnosti, vydávanie reklamných materiálov; reklamná činnosť; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, ako aj v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; obchodný manažment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 35; sprostredkovanie obchodu s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby; reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna reklama; predplatné telekomunikačných služieb.
38 - Poskytovanie telekomunikačnej služby audiotex, telefaxové služby, prenájom telekomunikačných prístrojov, telefónne služby, telekomunikačné služby, SMS služby, vysielane v elektronických médiách (TV, rozhlas, internet); televízne vysielanie, satelitné vysielanie; televízne a rozhlasové vysielanie všetkých druhov programov; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 38; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos signálu pomocou satelitu; prenos zvukových a obrazových informácií elektronickými médiami; spravodajské agentúry; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie.
41 - Výroba hudobných programov; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; výroba rozhlasových a televíznych programov; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; organizovanie živých vystúpení; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie lotérií a stávkových hier; zábava, pobavenie.
44 - Psychologické služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Terapia Braňa Mojseja 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PHONOTEX spol. s r.o.; Priehradná 8077/23, 821 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.01.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
 
POZ 91-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 91-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 20.01.2012 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.01.2012 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.01.2012 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.02.2012 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.02.2012 Typ Platba
5 výsledok rešerše 05.03.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 24.11.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
8b Výpis z obchodného registra 24.11.2021 Typ Doručené
8c Príloha inde neuvedená 24.11.2021 Typ Doručené
8d Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.11.2021 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.11.2021 Typ Platba
POZ 91-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku