Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 909-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207105 
(151)  Dátum zápisu  13.09.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.04.2023 
(210)  Číslo prihlášky  909-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.04.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.06.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne (odborné) obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
36 - Colné služby; colná deklarácia; poskytovanie colných záruk; finančné záruky v súvislosti s colnými službami; zmenárenské služby; kaucie, záruky, garancie, ručenie v súvislosti s colnými službami; sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Zasielateľstvo; sprostredkovanie prepravy; služby v doprave a preprave; poskytovanie pomoci pri doprave; informácie o preprave; informácie o uskladnení; doručovacie služby, kuriérne služby (dokumenty alebo tovar); sprostredkovanie námornej dopravy; skladovanie; skladovanie tovaru; sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLOVAK INTERCARGO, s.r.o.; Bánovská cesta 6, Žilina 
(740)  Zástupca (-ovia)  BDO Legal s. r. o.; Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.06.2004 6/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 909-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2003 4 100,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.03.2013 167,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 909-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 09.04.2003 Typ Doručené
Plná moc 14.04.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.04.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 14.04.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.04.2003 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.05.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 23.02.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.09.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 02.04.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.04.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 03.01.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 27.04.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.03.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 15.07.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 15.07.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 21.07.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2022 Typ Odoslané
POZ 909-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2017 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2017 PK advisory s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2019 NEXUS advokátska kancelária s.r.o. PK advisory s. r. o.
4 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 20.07.2020 BDO Legal s. r. o. NEXUS advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku