Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 907-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202696 
(151)  Dátum zápisu  12.05.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  907-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Vzdelávacie a výučbové materiály, publikácie a tlačoviny.
35 - Franchisingové a obchodné služby súvisiace s organizáciou a/alebo činnosťou, a/alebo manažmentom služieb realitnej kancelárie, a/alebo služieb sprostredkovania poistenia, ako je propagácia, inzercia, reklama, obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske/úradné funkcie.
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie poistenia; oceňovanie a manažment nehnuteľností; poisťovacie služby; poradenské služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RE/MAX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RE/MAX, LLC; 5075 South Syracuse Street, Denver, CO 80237; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  19.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 11.06.2001 06/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2003 02/2003 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2003 08/2003 FG3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.04.2009 04/2009 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2011 04/2011 TC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2011 04/2011 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
8 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 907-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 907-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 19.03.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.03.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.04.2001 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.05.2001 Typ Odoslané
5 Plná moc 21.06.2001 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2002 Typ Odoslané
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.10.2002 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 05.11.2002 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie POZ 05.11.2002 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2003 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.01.2009 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2009 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2009 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2010 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2010 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 26.11.2010 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2010 Typ Doručené
17a Doklad 26.11.2010 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2010 Typ Doručené
18a Doklad 26.11.2010 Typ Doručené
18b Plná moc 26.11.2010 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 21.12.2010 Typ Odoslané
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.12.2010 Typ Platba
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.12.2010 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.02.2011 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 02.03.2011 Typ Odoslané
25 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.03.2011 Typ Doručené
25a Doklad 01.03.2011 Typ Doručené
26 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 11.03.2011 Typ Doručené
27 všeobecný referátnik 15.03.2011 Typ Odoslané
28 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.08.2011 Typ Odoslané
29 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.08.2011 Typ Platba
30 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 13.09.2011 Typ Odoslané
31 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 14.10.2011 Typ Doručené
32 záznam z nahliadnutia do spisu 20.10.2011 Typ Interné listy
33 Žiadosť o opravu 21.10.2011 Typ Doručené
34 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
35 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.07.2020 Typ Doručené
POZ 907-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.02.2009 Re/Max International, Inc. Re/Max International, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.02.2011 RE/MAX INTERNATIONAL, LLC Re/Max International, Inc.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.02.2011 RE/MAX, LLC RE/MAX INTERNATIONAL, LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku